خوش آمدید

انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

انتخاب رشته های تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته و ثبت کارشناسی ارشد ناپیوسته
ثبت نام دوره بدون آزمون نام دوره بدون آزمون (استعدادهای درخشان) کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1397


 


به گزارش خبرگزاری مهر، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته های کارشناسی ارشد می توانند در واحدها و مراکز دانشگاه آزاد ار طریق سایت www.azmoon.org  اقدام نمایند.

این روند با استفاده از کد دسترسی مندرج در کارنامه در نتایج اولیه بطور جداگانه و توسط دانشگاه آزاد انجام می پذیرد.
 
Picture
انتخاب رشته از روز شنبه تاریخ 97/4/16 تا تاریخ 97/4/21 ادامه خواهد داشت.
داوطلبان امکان انتخاب صد رشته محل را دارند و داوطلبان می توانند انتخاب رشته کارشناسی ارشد برای دانشگاه آزاد را انجام دهند.

 راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته و ثبت کارشناسی ارشد ناپیوسته و ثبت نام دوره بدون آزمون نام دوره بدون آزمون (استعدادهای درخشان) کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1397
 
دانشـگاه آزاد اسـلامی در چارچوب قانون سـنجش و پـذیرش دانشـجو در دوره هـای تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور و مصوبات شورای سنجش و پذیرش در دوره های تحصیلات تکمیلی در سال 97 اقدام به پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته از میان داوطلبان واجـد شـرایط شـرکت در آزمـون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سازمان سنجش مینماید.

الف – انتخاب رشته و پذیرش دانشجو
 
1) انتخاب رشته :
 
نتایج اولیه وضعیت علمی داوطلبان به صـورت کارنامـه و براساس نمره کل و رتبه آنان با توجه به سـهمیه و کـد رشـته امتحانی که داوطلب در آزمون آن شرکت نموده است توسـط سازمان سنجش اعلام خواهد شد.
به منظور شرکت داوطلبان علاقمند به پذیرش در دانشـگاه آزاد کد دسترسی انتخاب رشته توسط سازمان سنجش آموزش کشور در کارنامه اعلام نتایج اولیه درج شده اسـت و داوطلبان براساس این کد دسترسی و کد ملی میتوانند نسـبت به انتخاب رشته در دانشگاه آزاد  اقدام نمایند.

تبصره 1 : کلیه داوطلبان مجاز به انتخاب رشـته ضـرورت دارد با توجه به نتایج درج شده در کارنامه صـادره از سـو سازمان سنجش آموزش کشور و با مراجعه به سامانه انتخـاب رشته دانشگاه آزاد بـه آدرس www.azmoon.org مراجعه و ضمن مطالعه دفترچه راهنما نسـبت بـه انتخـاب حداکثر 100 کد رشته/محل متناسب با کد مجموعه امتحانیخود اقدام نمایند.

تبصره 2 :داوطلبانی که علاوه بر کد رشته امتحانی اول در کد رشته امتحانی دوم نیـز ثبـت نـام و در آزمـون شـرکت نموده اند میتوانند رشته/محلهای متناسب با کد رشته امتحـانی دوم خود را براساس اولویت موردنظر در میان 100 رشته/محل انتخابی درج نمایند.
 
تبصره 3 :داوطلبان لازم است هزینه انتخاب رشته به مبلغ 460000 ریال را از طریق سامانه فوق پرداخت نمایند. با توجه به این که پس از پرداخت هزینه ثبتنام امکان باز پس گیـري آن وجود ندارد لذا به داوطلبان اکیداً توصیه میشـود پـس ازآگاهی ازشرایط و ضوابط انتخاب رشته نسـبت بـه پرداخـت هزینه ثبت نام اقدام نمایند.
 
تبصره 4 : عدم مراجعه به سامانه به منظور انتخاب رشته در دانشگاه آزاد  در موعد مقـرر و مطـابق اطلاعیـه هـاي صادره به منزله انصراف از پذیرش در دانشـگاه آزاد بوده و پس از انقضاي مهلت مقرر امکان انتخاب رشته تحـت هیچ شرایطی وجود نخواهد داشت.

2) پذیرش نهایی داوطلبان :
– پس از پایان مهلت مقرر برای انتخاب رشته، نتایج نهایی داوطلبان شرکت کننده توسط سازمان سنجش آموزش کشـور اعلام خواهد شد.
 
شرایط و نحوه ثبت نام در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته بدون آزمون (استعدادهای درخشان)
 
طبق آئیننامه جامع پذیرش بدون آزمون استعدادهاي برتـر و فارغالتحصیلان ممتاز براي ورود به دوره های تحصیلی بالاتر در دانشگاه آزاد:
 
بنـد 1 : کلیـه حـائزین شـرایط درخواسـت کننـده دوره کارشناسی ارشد شامل استعدادهای برتـر و فـارغ التحصـیلان ممتاز براساس حداقل معدل 16 براي رشـته هـای غیر علـوم انسانی و 17 براي رشته هـای علـوم انسـانی و سـایر شـرایط مندرج در شیوهنامه اجرایی فوق براساس امتیازات حاصـل از معدلو سایر شاخص های مرتبط ارزیابی و براسـاس ظرفیـت10 درصدی براي هر یک از رشته / محلهای انتخـابی گـزینش علمی خواهند شد.
 
بند 2 : پذیرش دانش آموختگان واجد شرایط در هـر سـال تحصیلی تنها براي یک بار و فقـط در همـان سـال در رشـته همنام و متجانس امکان پذیر است.

بند 3 : ترم تابستانی و مرخصی بـدون احتسـاب سـنوات جزء نیمسال های تحصیلی محسوب نمیشوند مشروط به ایـن که تعداد نیمسال هاي تحصیلی براي دوره کارشناسی پیوسته 8 نیمسال و براي دوره کارشناسـی ناپیوسـته 4 نیمسـال بیشـتر  نشود.
 
بند 4 :دانشجویانی که طول مدت تحصیلشان بـه دلایلـی خارج از اختیار خود (ماننـد بیمـاري، مأموریـت والـدین یـا همسر، ازدواج و طلاق و یـا بـه دلیـل زایمـان) حـداکثر دو نیمسال تحصیلی بیش از مدت مجاز این شـیوه نامـه شـود درصورت تأیید کمیسیون موارد خاص دانشگاه میتوانند از ایـن تسهیلات استفاده نمایند.
 
بند 5 :دانش آموختگان (کارشناسی ناپیوسته) رشـته هـایی که براساس سرفصل مصوب طول مدت تحصیل آنان حـداقل 5 نیمسال تعریف شده باشد میتوانند از مزایاي این آئـین نامـه برخـوردار شـوند (ایـن موضـوع شـامل دروس پـیش نیـاز دانشگاهی نمیشود و تنها سرفصل مصوب ملاك عمل خواهد بود).
 
بند 6 : تغییـر رشته/گرایش در مقطـع کارشناسـی ارشـد ناپیوسته ممنوع میباشد.
بند 7 :دانشجویانی که دارای دروس معـادل سـازی شـده باشند، شامل پذیرش بدون آزمـون (اسـتعدادهای درخشـان) نمیشوند.
 
تذکر 1 : داوطلبان دوره کارشناسی ارشـد ناپیوسـته بـدون آزمون(استعدادهای درخشان) مجاز به انتخـاب حـدا کثر 100 رشته/محل از یک مجموعه از جدول شماره یک این دفترچـه راهنما میباشند.
تـذکر2 : داوطلبـان پـذیرش بـدون آزمـون (اسـتعدادهای درخشان) در دوره کارشناسـی ارشـد ناپیوسـته کـه مشـمول خدمت وظیفه عمومی میباشند بایستی شرایط اشاره شـده در مورد مشمولان وظیفه عمومی مندرج در این دفترچـه راهنمـا (جدول شماره «3») را عیناً دارا باشند.


 نحوه ثبت نام در دوره کارشناسی ارشد بــدون آزمون(استعدادهای درخشان):
 
داوطلبان این دوره میتوانند بـا پرداخـت مبلـغ 460000ریال نسبت به ثبتنام و تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی برای دوره بدون آزمون اقدام نمایند.
 
توضیحات و توصیه های مهم :
 
1- تأکید میگردد امتیاز پذیرش بدون آزمون(اسـتعدادهای درخشان) در دانشگاه آزاد تنها مختص فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه آزاد میباشد لذا سایر افراد از ثبت نام و ارسال هرگونه تقاضا در این زمینه خودداري نمایند.
 
2- متقاضـــیان اســـتفاده از امتیاز پـذیرش بـــدون آزمون(استعدادهای درخشان) اکیداً از ارسال هرگونه مدرك و سند و یا تصاویر آنها به مرکز سـنجش و پـذیرش دانشـگاه خودداري نمایند. بدیهی است این مرکز رأساً نسبت به استعلام وضعیت این گونـه متقاضـیان از اداره کل فارغ التحصـیلان دانشگاه اقدام خواهد نمود.
 
3- اولویت پـذیرش فـرد در مرحلـه اول در رشـته/محل دانشگاهی فراغت از تحصیل میباشد لکن چنانچه به هر دلیلی (محدودیت ظرفیت پذیرش و یا عدم دایر بـودن رشـته مـورد تقاضا در محل دانشگاهی از فراغت از تحصیل) امکان پذیرش فرد در واحد محل تحصیل در دوره کارشناسـی (پیوسـته یـا ناپیوسته) وجود نداشته باشد اولویتهاي 100 گانه وی ملاك بررسی قرار خواهد گرفت.
 
4- پذیرفتــه شــدگان از طریــق امتیاز پذیرش بدون آزمون(اسـتعدادهای درخشـان) تنهـا مجـاز بـه تحصـیل در رشته/محل دانشگاهی تعیـین شـده توسـط مرکـز سـنجش و پذیرش دانشگاه خواهند بود و در صـورت عـدم ثبـت نـام، پذیرش آنها منتفی تلقی خواهد شد.
5- دانشــجویانی کــه از طریـق امتیاز پذیرش بدون آزمون(استعدادهای درخشان) در محلهای دانشگاهی ثبت نـام می کنند حق درخواست انتقال به سایر محلهای دانشـگاهی را نخواهند داشت.
 
 

 انتخاب رشته اینترنتی :
 
داوطلبان مجاز به انتخاب رشته لازم است :
 
1- با مراجعه به سامانه انتخاب رشته اینترنتی مرکز سنجش و پذیرش به آدرس www.azmoon.org و با وارد نمـودن کد ملی و کد دسترسی انتخاب رشته به سامانه انتخاب رشـته وارد شوند. ضمناً اتباع غیر ایرانی با وارد نمودن کـد پیگیـري اتباع و شناسه انتخاب رشته به سامانه مربوطه وارد شوند.
 
تذکر : کارت اعتباری فقط با ـد ملی داوطلـب صـادر گردیده و قابلیت انتقال به غیر را نخواهد داشت و از ثبتنـام افراد غیر با کد ملی داوطلب ممانعت به عمـل خواهـد آمـد. همچنین اطلاعات وارد شده در این بخش به هیچ عنوان قابـل ویرایش و تغییر نخواهد بود.
 
2- در صفحه دوم سامانه اطلاعات اولیه داوطلـب شـامل مشخصات فردی و کد و عنوان رشته امتحانی وی نمایش داده میشود.
 
3- داوطلبان میتوانند متناسب با کد رشته امتحانی خـود حداکثر تا 100 کـد رشـته/محل را از میـان رشـته/محل هـاي جدول شماره «1» مندرج در این دفترچه انتخاب نمایند. 
 
4- با توجه به مقررات دانشگاه آزاد انتقـال و میهمانی دانشجویان مطابق آئین نامه نقل و انتقـال دانشـجویان دانشگاه آزاد انجام میشود.
 
5- هرگونه انتقال و میهمانی از واحدها، پردیس ها و مراکز بین المللی و برون مـرزی بـه دیگـر واحـدهای دانشـگاه آزاد ممنوع میباشد.
 
تبصره : با توجه به مقررات دانشگاه آزاد  انتقـال و میهمانی دانشجویانی که به صورت بدون آزمـون در دانشـگاه پذیرفته شده باشند، مطابق آئیننامه نقل و انتقالات دانشجویی ممنوع است.
 
6- دانشجویانی که پس از پذیرش در دانشگاه و ثبت نام و اخذ واحد (اعم از دانشجویان با آزمون و یا بدون آزمون) بـه هر دلیلی تقاضای انصراف از تحصیل داشته باشند طبق ضوابط و مقررات دانشگاه مشمول پرداخت هزینه انصراف میشوند.
تبصره : دانشجویان شاغل به تحصیل در یکی از واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامی که از طریق آزمون در همـان واحـد یـا واحد دیگر پذیرفته شوند از پرداخت هزینـه انصـراف معـاف میباشند.
 
7- در صـورت عـدم تشـکیل کـلاس در یـک واحد دانشگاهی به علت قلّت پـذیرش، مرکـز سـنجش و پـذیرش میتواند مطابق ضوابط و دستورالعملهاي داخلی دانشگاه آزاد نسبت به تغییر محل پـذیرش پذیرفتـه شـدگان اقـدام نماید.
 
8- ثبت نام دارندگان مدرك معادل رسمی/غیررسـمی (در مقطع پایه) رشته های غیرپزشکی برابـر بـا بخشـنامه شـماره میپذیرد.

دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون  کارشناسی ارشد ناپیوسته و ثبت نام دوره بدون آزمون (استعدادهای درخشان)
اعلام نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 97
انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 97
انتخاب رشته تحصیلی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد نا پیوسته سال97
پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه علم و فرهنگ سال تحصیلی 97
انتشار نتایج کارشناسی ارشد ناپیوسته و فرم انتخاب رشته

از خدمات مشاوره ای تحصیل مشاور رضایت دارید؟

لطفا من را وارد نمایید
لطفا سوال تحصیلی شما را وارد نمایید
در حال ارسال...ارسال اطلاعات موفقیت آمیز نبود.ارسال اطلاعات موفقیت آمیز بود.


 

کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، پرشین اسکای، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، مشاوره، مشاوره تحصیلی، پرشین بلاگ، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری،بلاگ اسکای، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی

97/4/16