خوش آمدید

 شروع ثبت نام نقل و انتقال و مهمان دانشگاه آزاد

 

 

ثبت نام درخواست نقل و انتقال و مهمان دانشجویان دانشگاه آزاد از 20 خرداد ماه سال97 آغاز شده است.

دانشجویان تا تاریخ 15 تیرماه برای ارائه درخواست خود می توانند به سایت منادا  www.monada.iau.ir مراجعه نمایند.

مهم است که روند پاسخگویی واحدهای دانشگاهی مبدا و مقصد بعد از دریافت درخواست دانشجو حداکثر ظرف مدت 72 ساعت انجام گیرد.

واحدهای دانشگاهی هم موظف هستند با مراجعه به سامانه مدیریت نقل و انتقالات دانشجویی تا تاریخ 10 تیرماه نسبت به اعمال ظرفیت پیشنهادی ورودی و خروجی اقدام کنند.


 


 

قوانین نقل و انتقال دانشجو از واحدهای آموزشی:
 
تعريف انتقال
 
ماده 38:
انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر در همان رشته و همان مقطع تحصیلی است.
ماده 39:
انتقال دانشجو به هر يك از دانشگاه های تهران ممنوع است جز در موارد زير:
 
1- شهادت، فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، بطوريكه وی به تشخيص مراجع قانونی، به عنوان كفییل خانواده شناخته شود.
2- معلوليت مؤثر دانشجو، به نحويكه به تشخيص شورای عالی پزشكی بطور مستقل به ادامه زندگی قادر نباشد.
3- ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر، كه محل تحصيل يا اشتغال شوهر در تهران باشد به تأييد مراجع ذيربط.
 
تبصره:
هر يك از موارد مذكور در اين ماده بايد بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد.
 
ماده 40:
انتقال دانشجو از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تهران به شهرستانها و از شهرستانها به يكديگر، در يك رشته و در يك مقطع، به شرط موافقت دانشگاههای مبدأ و مقصد، بلامانع است.
 
ماده 41:
انتقال از دوره های شبانه به روزانه، از دانشگاه پيام نور به دانشگاههای حضوری (اعم از روزانه و شبانه) و از دانشگاههای غیردولتی به دانشگاههای دولتی ممنوع است ولی انتقال به عكس آن، با موافقت مبدأ و مقصد، بلامانع است.
 
ماده 46:
در صورت انتقال فقط واحدهای گذرانده شده دانشجو كه نمرات آنها 12 و يا بالاتر است پذيرفته می شود و پذيرفتن واحدهایی كه نمره آنها كمتر از 12 است، بر عهده دانشگاه مقصد است. در هر حال حذف احتمالی واحدهای درسی دانشجوی انتقالی در حدودی مجاز است كه وی امكان گذراندن واحدهای باقيمانده خود را در طول مدت مجاز تحصيل داشته باشد.
 
تبصره:
تمام نمرات درسی دانشجو در دانشگاه مبدأ اعم از قبولی يا ردی و سوابق آموزشی دانشجوی انتقالی از لحاظ مشروطی، عيناً در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات دروس پذيرفته شده، فقط در محاسبه ميانگين كل او محسوب مي شود.
 
ماده 47:

مدرك فراغت ازتحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر مي گردد و در آن مدرك، تعداد واحدهای گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدها در دانشگاههای مبدأ و مقصد با ذكر ميانگین نمرات آنها و سوابق تحصیلی دانشجو قيد مي شود.

 


دانشجوی مهمان:
 
ماده 49:
در مواردی كه دانشجو بطور موقت، ناگزير به تغییر محل تحصیل خود باشد، مي تواند با موافقت دانشگاههای مبدأ و مقصد، به عنوان دانشجوی مهمان، به طور موقت، برای مدت معین، محل تحصیل خود را تغيير دهد.
 
ماده 50:
مهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه، مشروط براين است كه، دانشجو حداقل يك نیمسال تحصیلی خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد.
 
ماده 51:
مهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه برای گذراندن يك يا چند درس بصورت تكدرس با نظر دانشگاه مبدأ و موافقت دانشگاه مقصد بلامانع است.
 
ماده 52:
هر دانشجو در هر رشته مي تواند حداكثر يك نیمسال در دوره كاردانی، يا دو نیمسال در دوره كارشناسی، در يك دانشگاه، بطور تمام وقت، بصورت مهمان تحصيل كند. در هر حال نبايد تعداد دروسی را كه دانشجو بصورت مهمان (چه بصورت تمام وقت و چه به صورت تكدرس) در يك يا چند دانشگاه گذرانده است، از 40 درصد كل واحدهای دوره تجاوز كند.
تبصره:
انتخاب واحد دانشجو، چه به صورت تكدرس و چه به صورت تمام وقت، بايد با اطلاع گروه آموزشی دانشگاه مبدأ و طبق شرايط دانشگاه مقصد باشد.
 
ماده 53:
واحدهايي را كه دانشجوی مهمان در يك دانشگاه مي گذراند، عينا در كارنامه او در دانشگاه مبدأ ثبت مي شود و نمرات آنها در محاسبات میانگین نیمسال و میانگین كل او منظور خواهد شد.
 
ماده 54:
مدرك فراغت ازتحصیل دانشجوی مهمان در هر صورت توسط دانشگاه مبدأ صادر مي شود. 
در صورت داشتن هرگونه سوال در زمینه نقل وانتقالات و درخواست انتقال به واحدهای دیگر آموزشی و دانشگاهی

می توانید با مشاوران ما در
تحصیل مشاور به این شماره 70705018-021 تماس بگیرید

23/خرداد97


از خدمات مشاوره ای تحصیل مشاور رضایت دارید؟

لطفا من را وارد نمایید
لطفا سوال تحصیلی شما را وارد نمایید
در حال ارسال...ارسال اطلاعات موفقیت آمیز نبود.ارسال اطلاعات موفقیت آمیز بود.


97/4/31کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، پرشین اسکای، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، مشاوره، مشاوره تحصیلی، پرشین بلاگ، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری،بلاگ اسکای، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی