خوش آمدید

جدول رشته های تحصیلی  پنج گروه آزمایشی بدون کنکور دانشگاه ها


 

 

 

دانشگاه ها در برخی رشته های خود اقدام به جذب و پذیرش دانشجو بدون کنکور و آزمون ورودی می کنند. شما برای انتخاب رشته های مورد علاقه تان و انتخاب کدام دانشگاه برای تحصیل می توانید از مشاوران ما در تحصیل مشاور استفاده کنید و سوالات خود را بصورت تلفنی مطرح نمایید.

برای سهولت در انتخاب ما جداول رشته های تحصیلی  پنج گروه آزمایشی كه پذيرش آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی انجام مي شود به شرح ذیل است را برای دانلود در اختیار شما قرار می دهیم.
 
تذكرات خيلی مهم:
 
1- داوطلبان لازم است قبل از انتخاب رشته از شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی پذیرنده دانشجو مندرج در فصل سوم اين دفترچه راهنما مطلع گردند.
 
2- براساس ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالی كشور مصوب 1392/6/10 مجلس محترم شـوراي اسـلامي و مصـوبه هفتمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 95/8/9 و در راستای اجرای قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها، پذيرش برای تعدادی از رشته های تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی كشور بر اساس سوابق تحصیلی انجام ميشود.
 
لذا پذيرش در تعـدادي از كدرشـته محـلهـای دوره های روزانه، شبانه، مجازی و پردیس خودگردان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پردیس دانشگاه فرهنگیان (ویژه شاغلین وزارت آمـوزش و پـرورش)، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی و مراكز و واحدهای آموزشی دانشگاه پيام نور صرفاً براساس سوابق تحصيلي (معـدل كتبـي ديپلم) صورت ميپذيرد.
 
توجه:
براساس مصوبه دومين جلسه شورای سنجش و پذيرش دانشجو، نوع پذيرش «صرفاً براساس سوابق تحصيلی» در مدارك تحصیلی فـارغ التحصـیلی 
دانشجویانی كه در اين كدرشته ها پذيرفته ميشوند، درج نخواهد شد.
رشته های بدون کنکور گروه های آزمایشی تحصیل مشاور

رشته های تحصیلی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی
 
 
 پذيرش در كليه كدرشته های تحصیلی فوق در گروه آزمايشی علوم ریاضی و فنی كه صرفاً با اعمـال سـوابق تحصـیلی صـورت ميگيرد، به روش «متمركز» خواهد بود .
 

رشته های تحصیلی گروه آزمایشی علوم تجربی

 
 

رشته های تحصیلی گروه آزمایشی علوم انسانی
 

 
پذيرش در كليه كدرشته های تحصیلی فوق در گروه آزمایشی علوم انسانی كه صرفاً با اعمـال سـوابق تحصـیلی صـورت ميگيرد، به روش «متمركز» خواهد بود .
 

رشته های تحصیلی گروه آزمایشی هنر

 
پذيرش در كليه كدرشته های تحصیلی فوق در گروه آزمایشی هنر كـه صرفاً با اعمـال سـوابق تحصـیلی صـورت ميگيرد، به روش «متمركز» خواهد بود .
 
 

رشته های تحصیلی گروه آزمایشی زبان انگلیسی
 

رشته های تحصیلی گروه آزمایشی زبانهای خارجی گروه آزمایشی زبانهای خارجی
 
پذيرش در كليه كدرشته های تحصیلی فـوق در گروه آزمایشی زبانهای خارجی كه صرفاً با اعمـال سـوابق تحصـیلی صـورت ميگيرد، به روش «متمركز» خواهد بود .
 

کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، پرشین اسکای، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، مشاوره، مشاوره تحصیلی، پرشین بلاگ، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری،بلاگ اسکای، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی

97/3/5