خوش آمدید

دانشگاه آزاد


در آذر ماه  سال 1361 اساسنامه دانشگاه آزاد نوشته شد که بر اساس آن دانشگاه مؤسسه عام المنفعه ای معرفی گردید که همه هزینه های آن صرف امور مربوط به دانشگاه می شود .

اولین آزمون ورودی دانشگاه آزاد در اسفند ۶۱ با شرکت ۳۲ هزار داوطلب درشاهرود، اهواز، تبریز، تهران، رشت، زاهدان، کرمان، مشهد و یزد برگزار شد و حدود ۳ هزار نفر در رشته‌های راه و ساختمان، برق، مکانیک، فیزیک، ریاضی، شیمی، صنایع فلزی، نساجی و حسابداری پذیرفته شدند.

دانشگاه آزاد اسلامی همانند دیگر مؤسسات آموزش عالی در ایران، زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت می‌کند. نوع مدرک اعطایی به فارغ‌التحصیلان این دانشگاه، به صورت مستقل و از طرف دانشگاه آزاد اسلامی اعطا می‌گردد (با قید محل تحصیل)
 
افتخارات دانشگاه آزاد شامل موارد زیر می شود:
  • سومین دانشگاه جهان از نظر تعداد دانشجو
  • پنج میلیون فارغ التحصیل در دوره های مختلف
  • 10 میلیون متر مربع فضای آموزشی مسقف
  • هفتاد هزار عضو هیات علمی و مدرس تمام وقت و نیمه وقت
  • بزرگترین دانشگاه حضوری جهان صرفه جویی ارزی برای کشور بومی کردن نیروهای تخصصی پرورش نیروهای سرآمد متخصص و علمی تأسیس بیش از هزار خوابگاه دانشجویی گسترش خدمات مشاوره دانشجوئی با بیش از 250 مرکز مشاوره فعال در واحدهای دانشگاه آزاد اهتمام در فراهم کردن خدمات رفاهی برای دانشجویان

 


ثبت نام و پذیرش دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد با دو روش اقدام به جذب دانشجو به شرح ذیل می نماید. می توانید این شرایط را مطالعه کنید و در صورت نیاز با تحصیل مشاور تماس بگیرید و ابهامات خود رادر این زمینه برطرف کنید.

 
شرایط ثبت نام وپذیرش بدون آزمون دانشگاه آزاد:

هرساله ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد برای دو نیمسال تحصیلی انجام می گیرد. برای ورودی مهر از تیرماه و ورودی بهمن از آذر ماه آغاز می شود.

پذیرش در مقاطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته ، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته انجام می گیرد و داوطلبان می توانند براساس مدرک تحصیلی خود در هر رشته ای تحصیل کنند.

توجه کنید که برای انتخاب رشته خود حتما ظرفیت رشته و دانشگاه مورد نظرتان را بررسی کنید.

در پذیرش سال 97 سوابق تحصیلی داوطلب مدنظر قرار می گیرد واین مورد در سالهای قبل اعمال نمی شد و به احتمال زیاد برای سال تحصیلی 97 انجام شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه نحوه ثبت نام و پذیرش بدون آزمون دانشگاه آزاد می توانید با تحصیل مشاور و شماره تلفن  70705018-021  تماس بگیرید.

 


ﺷﺮاﻳﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ اﺧﺘﺼﺎصی ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ کاردانی به کارشناسی ناپیوسته در داﻧﺸﮕﺎه آزاد
 
 
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺷﺮﻛﺖ در ﮔﺰینش رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗحصیلی داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ و ﺿـﻮاﺑﻂ ﻋﻤـﻮمی ﻣﻨـﺪرج در ﺑﻨـﺪﻫﺎی 1، 2، 3 و 4 از ﺑﺨـﺶ اول دﻓﺘﺮﭼﻪ راهنما ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ زﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ:
 
1- ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در ﻛﻠﻴﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی تحصیلی غیرپزشکی داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼمی و رﺷﺘﻪ ﻫﺎی تحصیلی ﻣﻬﻨﺪسی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤـﻴﻂ و ﺳـﺎﺧﺖ ﭘﺮوﺗﺰﻫـﺎی دﻧـﺪانی داﻧﺸـﮕﺎه ﻣﺬﻛﻮر، ﺻﺮفا ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻮاﺑﻖ تحصیلی (ﻣﻌﺪل ﻛﻞ دوره ﻛﺎردانی) ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن و در ﺳﺎﻳﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﮔﺮوه ﭘﺰشکی اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه ( ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی اﺗﺎق ﻋﻤﻞ، ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻋﻤـﻮمی، ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهی، ﻣﺎﻣﺎیی و ﻫﻮﺷﺒﺮی )، ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
ﺗﺎرﻳﺦ، ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳـﻼمی، ﻣﺘﻌﺎﻗﺒـﺎً از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎﻳﮕﺎه اینترنتی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ اﻃﻼع داوﻃﻠﺒﺎن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ.
 
-2 داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼمی در برخی رﺷﺘﻪ های اﻣﺘﺤﺎنی ﭘﺬیرش داﻧﺸﺠﻮ ﻧﺪارد.
 
-3 ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و داﻧﺸﺴﺮاﻫﺎی ﺳﺎﺑﻖ (ﻧﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ) در ﺷﻤﻮل ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 36/43000 ﻣﻮرخ 83/3/16 (ﻣﻮﺿـﻮع ﺷﺮﻛﺖ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻫﺮ رﺷﺘﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺤﺼیلی رﺷﺘﻪ دﻟﺨﻮاه) ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻓﻘﻂ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﺎ رﺷـﺘﻪ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﻗﺒﻠـﻲ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻬﻮاً ﻳﺎ ﻋﻤﺪاً در رﺷﺘﻪ دﻳﮕﺮي ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻗﺒﻮﻟﻲ آﻧﺎن ﻣﻨﺘﻔﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺣﻖ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧـﻪ اﻋﺘﺮاﺿـﻲ ﻧﺨﻮاﻫﻨـﺪ داﺷـﺖ. در ﺿﻤﻦ آن دﺳﺘﻪ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن دوره ﻛﺎردانی ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آﻧﺎن اﺷﺎره ﺷﺪ در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮلی در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ﻧﺎپیوﺳﺘﻪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﺪن ﺣﺪاﻛﺜﺮ 20 واﺣﺪ دروس ﺟﺒﺮانی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺟﺎری داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
 
-4 ﻃﻼب و ﻓﻀﻼی ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻛﻪ دوره ﺳﻄﺢ ﻳﻚ را ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ 368 ﻣﻮرخ 74/11/3 ﺷﻮرای ﻋـﺎلی اﻧﻘـﻼب ﻓﺮﻫﻨگی ﮔﺬراﻧـﺪه اﻧـﺪ از ﻛﻠﻴـﻪ ﻣﺰایای علمی و اﺳﺘﺨﺪامی ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن دوره ﻛﺎردانی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﺟﻠﺴـﻪ 568 ﻣـﻮرخ 83/7/28 ﺷـﻮرای ﻋـالی اﻧﻘـﻼب ﻓﺮهنگی، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در آزﻣﻮن دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ﻧﺎپیوسته ﺗﻤﺎمی رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎنی ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﻗﺒﻮلی ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﻮاهی اﺗﻤﺎم دوره ﺳﻄﺢ ﻳﻚ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ، اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ دﻫﻨﺪ.
 
-5 داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼمی و ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﺎص واﺣﺪ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ داﻧﺸﮕﺎهی ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮد را ﻛﺎﻣﻼً رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﺻـﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﻣﺸﻤﻮل اﻋﻤﺎل آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﮔﺰﻳﻨﺶ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 
-6 ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آزﻣﻮن، ﺑﺮﮔﺰاری، اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در دوره و ﻳﺎ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﺤﺼﻴﻞ در داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔـﺮدد ﻛـﻪ داوﻃﻠـﺐ ﻓﺎﻗﺪ ﻳﻜﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻮده و ﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮانی ﺗﺨﻠﻒ و ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ وي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه و ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﻧﻀﺒﺎطی داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ او رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 
-7 ﻛﺎرﻛﻨﺎن واﺣﺪﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ در ﺻﻮرت ﺷﺮﻛﺖ در اﻳﻦ آزﻣﻮن، ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮﻳﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع رﻋﺎﻳﺖ ﻧﮕﺮدد، در ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪن در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ و ﻣﺤﻞ داﻧﺸﮕﺎهی، ﻗﺒﻮﻟﻲ آﻧﺎن منتفی تلقی ﻣﻲﮔﺮدد.
 
-8 ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺮﺑﻴﺖ دﺑﻴﺮ ﻋﻠﻮم ورزشی و ﻋﻠﻮم ورزشی ـ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪنی در زﻣﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم در واﺣﺪ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ داﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ ﻣﺮﺑـﻮط، ﻣﻠـﺰم ﺑـﻪ اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﻲ از ﭘﺰﺷﻚ ﺻﻼﺣﻴﺖ دار از ﻧﻈﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ در اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد، در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ آﻧﺎن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ آزﻣﻮن عملی ﺟﺰو ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎنی اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.
 
-9 ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن باید در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮔﻮاﻫﻲ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﺗﺄﻳﻴﺪﻳﻪ ﻣﺪرك ﻛﺎردانی ﺧﻮد را ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. رﻳﺰ ﻧﻤﺮات دروس دوره ﻛﺎردانی را ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳـﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دو ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﻪ واﺣﺪ داﻧﺸﮕﺎهی ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﻨﺪ.
 
-10 داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻌﻬﺪی ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﻮاﺑﮕﺎه و ﻳﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎهی دﻳﮕﺮ ﺟﻬﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺪارد، ﻟـﻴﻜﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی داﻧﺸـﮕﺎهی اﻣﻜﺎﻧـﺎتی در اﻳـﻦ ﻣـﻮرد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﺣﺘﻲاﻻﻣﻜﺎن در اﺧﺘﻴﺎر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻏﻴﺮﺑﻮمی ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
 
ﺗﺒﺼﺮه: واﺣﺪﻫﺎي آﺑﺎده، اﺑﺮﻛﻮه، اﺷﻜﺬر، ﺑﺎﻓﻖ، ﺳﺮاوان، ﺳﻘﺰ، ﺧﺪاﺑﻨﺪه، ﻓﺮﻳﺪن و ﻛﺎﺷﺎن داراي ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ و واﺣﺪﻫﺎي ﺳـﭙﻴﺪان و ﻣﺮﻧـﺪ داراي ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻮاﻫﺮ ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
 
-11 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺆﺳﺴﻪ اي غیردولتی و ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﻣﺤﻞ ﺷﻬﺮﻳﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد، ﻟـﺬا از داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن در آﻏﺎز ﻫﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ واﺣﺪ درسی ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮﻳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮد.
 
-12 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات آﻣﻮزشی داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼمی اﻧﺘﻘﺎل و ﺟﺎﺑﺠﺎیی داﻧﺸﺠﻮیان ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. ﻟﺬا از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻘﻄﻊ تحصیلی در ﻫﻤﺎن واﺣـﺪ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ در آن ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ، ﻻزم اﺳﺖ داوﻃﻠﺒﺎن در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و رﻋﺎﻳﺖ اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗـﻪ ﺧـﻮد ﻛـﺎﻣﻼً دﻗـﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 
-13 ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺮﺧﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎ در واﺣﺪﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻼس ﻧﺮﺳﺪ، ﺣﻮزه آﻣﻮزشی ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎی اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﻞ داﻧﺸﮕﺎهی ﻛﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط در آن داﻳﺮ اﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داد. در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻤﺎﻳﻞ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﺑـﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻣﺤﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه، آﻧﺎن ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺮخصی تحصیلی و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ از ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
 
-14 ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﺤﺼﻴﻞ در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ﻧﺎپیوﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل 2 ﺳﺎل ﺑﻮده ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 3 ﺳﺎل ﺑﺮاي رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮآﻣﻮزﺷﻲ و 4 ﺳﺎل ﺑﺮاي رﺷﺘﻪ ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺪت ﺗﺤﺼﻴﻞ در اﻳﻦ دوره ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻣﺸﻤﻮل ﺧﺪﻣﺖ وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﻳـﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻣـﺪت ﻣﺠـﺎز ﺗﺤﺼـﻴﻞ ﺑـﺮاي ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات اﺑﻼﻏﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﺑﺪ، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ آن ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
 
-15 ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﻲ در ﻫﺮ درس 10 و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻫﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل 12 ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. داﻧﺸﺠﻮ در ﻧﻴﻤﺴـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮات ﻛﻤﺘـﺮ از 12 ﻛﺴـﺐ ﻧﻤـﻮده، ﻣﺸـﺮوط ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد و در ﻧﻴﻤﺴﺎل تحصیلی ﺑﻌﺪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺶ از 14 واﺣﺪ درسی اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ﻧﺎپیوﺳﺘﻪ دو ﻧﻴﻤﺴﺎل (اﻋﻢ از ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻳﺎ ﻣﺘﻨﺎوب) ﻣﺸﺮوط ﮔﺮدد، از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.
 
ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻬﻢ:
 
داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ﻧﺎپیوﺳﺘﻪ ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ 12 و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺪرك داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ رﺳـﻤﻲ درﻳﺎﻓـﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد. ﺑﺪیهی اﺳﺖ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻛﻤﺘﺮ از 12 ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻫﻴﭻ ﻣﺪرکی درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻨﻤﻮده و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﮔﻮاهی ﮔﺬراﻧﺪن دروس داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ. اﻓـﺮاد ﻣﺸﻤﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺪل ﻛﻞ ﻛﻤﺘﺮ از 12 دروس دوره را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﺠﻮی اﺧﺮاجی ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮمی ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ.
 
-16 داوﻃﻠﺒﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزشی (ﻃﺮح آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤﺎن) ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ رﺷﺘﻪﻫﺎی آﻣﻮزش رﻳﺎضی، آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮبی، ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠـﻢ زﺑـﺎن و ادﺑﻴـﺎت ﻓﺎرسی، آﻣـﻮزش دینی و ﻋﺮبی، آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺑﺘﺪایی و آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧگلیسی می ﺑﺎﺷﺪ.

 


شرایط ثبت نام و پذیرش بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی
شرایط پذیرش و ثبت نام بدون آزمون دانشگاه پیام نور
شرایط ثبت نام و پذیرش بدون آزمون دانشگاه آزاد

بخشنامه برگزاری دوره تابستانی رشته های غیرپزشکی دانشگاه آزاد
آغاز مصاحبه‌های دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی


ضمنا به اطلاع میرساند كه دانشجویان گرامی به منظور پاسخگویی به سوالات خود میتوانند با شماره تلفن 70705018- 021 تماس حاصل نمایند.

کاردانی، کارشناسی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری،بلاگ اسکای، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، مشاوره، مشاوره تحصیلی، پرشین بلاگ، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، پرشین اسکای، تحصیل مشاور


تحصیل مشاور، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری

دانشگاه آزاد، کنکور آزاد، رشته های آزاد، رشته های دانشگاه آزاد، واحد های دانشگاه آزاد، سایت دانشگاه آزاد، لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد، رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد، دانشگاه آزاد بدون آزمون، دانشگاه آزاد بدون کنکور، لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد، ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد،  دانلود لیست رشته های بدون کنکور کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد، ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد،  رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد ، تحصیل در دانشگاه آزاد، دانشگاه های بدون کنکور، ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد ، ثبت نام بدون کنکور، بدون کنکور، دانشگاه بدون کنکور، دانشگاه بدون آزمون، رشته های بدون آزمون،  رشته های بدون کنکور