خوش آمدید

دانشگاه خوارزمی


دانشگاه خوارزمی، اولین نهاد آموزش عالی در ایران که در سال ۱۲۹۷ در تهران تاسیس شده است هم اکنون در آستانه جشن یکصدمین سالگرد تاسیس خود،با هدف کمک به تامین نیروی انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز جمهوری اسلامی ایران، رسالت خطیر تربیت دانشجو و پژوهشگر را در تمامی مقاطع تحصیلی و رشته های مختلف توسط مدرسین و اساتید فرهیخته خود برعهده دارد و در حال حاضر جزو ۲۰ دانشگاه برتر کشور و نخستین دانشگاه مدرن ایران می باشد. همچنین با هدف تقویت علمی و اعتبار دانشگاه در عرصه بین المللی، ارتباطات گسترده ای را با ۲۲ کشور دیگر برقرار نموده است. با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی سال 90 دانشگاه تربیت معلم به دانشگاه خوارزمی تغییر نام یافت. به منظور توسعه و هم افزایی فعالیت های آموزشی-پژوهشی، طبق مصوبه مورخ 93/12/24 شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، دانشگاه علوم اقتصادی به دانشگاه خوارزمی الحاق گردید.در حال حاضر این دانشگاه دارای 5 معاونت، 16 دانشکده، 4 موسسه تحقیقاتی، 4 پژوهشکده، 2 قطب علمی و459 عضو هیات علمی شامل 43 استاد، 85 دانشیار، 295 استادیار، 36 مربی می باشد.با افزایش رشته های تحصیلی و گسترش فعالیت های آموزشی، تحقیقاتی و پشتیبانی زمینی به مساحت تقریبی 227 هکتار در منطقه پردیس کرج به دانشگاه واگذار گردیدکه عملیات احداث ساختمان از سال 1355 آغاز و در حال حاضر ساختمان های دانشکده علوم پایه، سازمان مرکزی، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشکده علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده تربیت بدنی، 24 بلوک خوابگاه دانشجویی، منازل سازمانی، تاسیسات، استخر و ... ساخته شده است. به منظور توسعه فعالیت ­های آموزشی و پژوهشی و جذب دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی، هیات امنا در تاریخ 91/8/29 با ایجاد پردیس بین الملل دانشگاه موافقت نمود.


آیین نامه آموزشی-مقطع کارشناسی

نکات مهم آموزشی _ کارشناسی  

 
 واحدهای درسی و طول مدت تحصیلی
ماده ۱۰. تعداد واحدهای درسی لازم برای گذراندن هریک از دوره ­های تحصیلی به شرح ذیراست:
دوره­ های کاردانی بین ۶۸ تا ۷۲ واحد، دوره ­های کارشناسی­ پیـوسته غیر از رشته ­های فنی و مهندسی۱۳۰ تا ۱۳۵ واحـد، دوره­ های کارشناسی پیوسته فنی و مهندسی۱۳۰ تا ۱۴۰ واحـد، دوره ­های کارشناسی ناپیوسته ۶۷ تا ۷۰ واحـد، دوره کارشناسی ­ارشد پیـوسته ۱۷۲ تا ۱۸۲ واحـد.
 
ماده ۱۱. تعداد واحدهای انتخابی دانشجو در هر نیمسال حداقل ۱۲ و حداکثر ۲۰ واحد است .
ماده ۱۲. آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسری و ورودی دانشگاه­ها در دوره ­های کاردانی، کارشناسی ، کارشناسی­ ارشد پیوسته که نمره خام آنها در آزمون ورودی در یک یا چند درس به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده از حد نصاب معین کمتر باشد موظف هستند حسب نیاز رشته دروسی را که آن دانشگاه تعیین می­کـنـد بــه عـنـوان درس جبرانی ( پیش نیاز دانشگاهی) علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذرانند.
 
ماده ۱۳. حداکثر مـدت مجاز تحصـیـل در دورۀ کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ۳ سال و در دورۀ کارشناسی پیوسته ۶ سال است، در صورتیکه دانشجو نتواند واحدهای دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند، از دانشگاه اخراج می­گردد. در دروه ­های شبانه برای دوره­ های کاردانی و کارشناسی ناپیوسـته ۵/۳سال و بـرای دوره­ های کارشناسی پیوسته ۷ سال است.
 حضور و غیاب
حضور در جلسات درس
ماده ۱۴. حضور دانشجو در تمامی جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نباید  از  ۳/۱۶ مجموع ساعات آن درس تجاوز کند در غیر این صورت دانشجو برای آن درس نمره صفر خواهدگرفت.
 
غیبت در امتحان
ماده ۱۵. غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس و غیبت موجه در امـتـحان هر درس موجب حذف آن درس خواهد بود.
ماده ۱۶. تشخیص موجه بودن غیبت در جلسات درس و در امتحان برعهده شورای آموزشی دانشگاه یا کمیته منتخب آن شورا  است.
 
حذف و اضافه
ماده۱۷. دانشجو می­تواند در هر نیمسال تحصیلی، فقط در مهلتی کمتر از دو هفته، پس از شروع نیمسال تحصیلی، حداکثر دو درس خـود را حذف و بـرای دو درس دیگر ثبت نام نمایــد یــا دو درس انتخابی خود را با دو درس دیگر جابه جا نماید مشروط بر اینکه تعداد واحدهای انتخابی وی از حدّ مقرّر تجاوز نکند.
ماده ۱۸. دانشجو می­تواند تا ۵ هفته به پایان نیمسال تحصیلی فقط یکی از درس­های نظری خود را با تأیید گروه  آموزشی مربوط حذف کند، مشروط بر اینکه اولاً غیبت دانشجو در آن درس بیش ۳/۱۶  مجموع سـاعــات آن درس نباشـد و ثانیا تعداد واحدهای باقیمانده وی از ۱۲ واحد کمتر نشود.
ماده ۱۹. حذف کلیه درس­های اخذ شده در یک نیمسال تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای آموزش دانشگاه  دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمـسال نباشد. در این صورت نیمسال مزبور جزو حداکثر مجاز تحصیل محسوب خواهد شد.
 
حضور در جلسات درس
ماده ۱۴. حضور دانشجو در تمامی جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نباید از مجموع سـاعـات آن درس تجاوز کند در غـیر ایـن صـورت دانـشـجــو بــرای آن درس نمـره صـفـر خــواهــد گــرفــت .
 
غیبت در امتحان
ماده ۱۵. غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزلۀ گرفتن نمرۀ صفر در امتحان آن درس و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس خواهد بود.
ماده ۱۶. تشخیص موجه بودن غیبت در جلسات درس و در امتحان برعهده شورای آموزشی دانشگاه یا کمیتۀ منتخب آن شورا  است.
 
ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو
ماده ۲۰. ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس براساس میزان حضور و فعالیت در کلاس، انجام تکالیف درسی و نتایج امتحانات بین نیمسال و پایان نیمسال صورت می­گیرد و استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است.
ماده ۲۱. معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمرۀ امتحانی و نمرۀ دانشجو در هر درس به صورت عددی بین صفر تا بیست تعیین می­شود.
ماده ۲۲. حداقل نمرۀ در هر درس۱۰ است. دانشجویی که در هر یک از دروس الزامی مردود شود، در اولین فرصت، ملزم به تکرار آن درس است. با این حال نمرات کلیۀ دروس اعم از قبولی و ردی، در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین، منظور می­شود.
ماده ۲۵. آموزش هر دانشکده یا واحد ذیربط هر دانشگاه موظفند، نمرات دانشجویان را حداکثر تا دو هفته پس از برگزاری آخرین امتحان هر نیمسال و بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و رفع اشتباهات احتمالی به آموزش کل مؤسسه مربوط تسلیم نماید.
ماده ۲۶. در پایان هر نیمسال میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و میانگین کل نمرات دانشجو تا پایان آن نیمسال و در پایان دورۀ تحصیلی میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه می­گردد.
 
نام نویسی مشروط
ماده۲۷. میانگین نمرات دانشجو درهیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از ۱۲باشد، در غیر اینصورت نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود.
ماده۲۸. دانشجویی که به صورت مشروط نام ­نویسی می­کند جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از ۱۴ واحد  درسی در آن نیمسال را ندارد.
 
اخراج دانشجوی مشروط
ماده ۲۹. در صورتیکه میانگین نمرات دانشجو در دوره ­های کارشناسی پیوسته در سه نیمسال متوالی یا ۴ نیمسال متناوب و در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در دو نیمسال تحصیلی اعم از متوالی یا متناوب کمتر از ۱۲  باشد در هر مرحله ­ای که باشد از ادامه تحصیل محروم می­شود.
ماده ۳۰. ( اصلاحی)- دانشجویی که به علت مشروط شدن یا به هر دلیل دیگر از ادامه تحصیل در دوره کارشناسی محروم یا  منصرف می­شود، در صورتی که حداقل۷۰ واحد درسی را با نمره قبولی گذرانده باشد، می­تواند مدرک کاردانی در همان رشته دریافت نماید.
درباره دانشگاه خوارزمی شرایط پذیرش وقبولی دانشگاه خوارزمی

تغییر رشته:
ماده ۵۵. دانشجو در طول دوران تحصیل خود، در صورت داشتن شرایطی بشرح زیر، و موافقت گروه آموزشی ومؤسسه آموزش عالی مربوط، می­تواند به رشتۀ دیگر در یک گروه آموزشی و همان دانشگاه تغییر رشته دهد.
۱) ادامۀ تحصیل متقاضی در رشتۀ قبلی از نظر مقررات آموزشی بلامانع باشد.
۲) حداقل و حداکثر  کل واحدهای دوره را گذرانده باشد.
۳) نمره آزمون ورودی متقاضی از نمره آزمون پایین­ترین فرد پذیرفته شده در سهمیه و رشته مورد تقاضا در همان سال کمتر نباشد.
۴) با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل، امکان گذراندن واحدهای درسی مورد نیاز در رشته جدید را داشته باشد.
 
ماده ۵۶
 تغییر رشته در مقاطع تحصیلی هم سطح و ازمقطع بالاتر به پایین­تر امکان پذیر است.
ماده ۵۷.
 در صورت موافقت با تقاضای تغییر رشته، دانشجو موظف است در اولین فرصت در رشته جدید ثبت نام کند و درصورت ثبت نام، حق بازگشت به رشتۀ قبلی را نخواهد داشت.
ماده ۵۸.
دروسی که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است. در گروه آموزشی رشته جدید بررسی ومعادلسازی می­ شود و فقط دروسی از وی پذیرفته می­شود که به تشخیص گروه آموزشی با دروس رشته جدید اشتراک محتوایی داشته باشد و نمره یک از آن دروس نیز از ۱۲ کمتر نباشد.
ماده ۵۹
چنانچه دانشجو به تشخیص شورای آموزشی در دوران تحصیل دچار بیماری یا سانحه­ای گردد که توانایی ادامه تحصیل در آن رشته و یا امکان بهره گیری از کارایی حاصل از آن را طبق جداول نقص عضو از دست بدهد، می­تواند براساس مقررات تغییر رشته به رشتۀ دیگری متناسب با نزدیکترین رشته از لحاظ نمره آزمون در همان گروه آزمایشی تغییر رشته دهد در این حال دانشجو از رعایت شرایط موضوع مادۀ ۵۵ (باستثنای بند۱) و مادۀ ۵۷ معاف خواهد بود.
ماده ۶۱.
 متقاضی تغییر رشته باید درخواست خود را بانضمام مدارک لازم حداقل هفته پیش از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه به محل تحصیل خود تسلیم کند.
 
پذیرش واحدهای درسی:
 
ماده ۶۳.
 معادل سازی وپذیرش دروسی که قبول شدگان آزمون سراسری قبلا درمؤسسات آموزش عالی یا دیگر مقاطع  تحصیلی گذرانده ­اند با رعایت شرایطی بشرح زیر مجاز است:
۱)    دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به شرکت در آزمون ورودی رشته جدید باشد.
 
۲)    دانشگاه قبلی و مدارک تحصیلی آن مورد تأیید وزارت فرهنگ، تحقیقات وفناوری یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشد.
 
۳)    تحصیل­ دانشجو دردانشگاه قبلی ­مطابق ­برنامه ­مصوب­ شورای ­عالی­ برنامه ­ریزی باشد.
 
۴)    محتوای آموزشی دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی اشتراک محتوایی داشته و نمره هر یک از دروس از ۱۲ کمتر نباشد.
 
فراغت از تحصیل
 
ماده ۶۴.
 دانشجویی که کلیۀ واحدهای درسی یکی از دوره­ های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته را طبق برنامه مصوب و براساس مقررات این آئین­نامه با موفقیت گذرانده باشد، فارغ التحصیلآن دوره شناخته می­شود.
 
 


نکات مهم آموزشی
 
۱ -  دانشجو درحالت عادی بیش از۲۰ واحد نمی تواندانتخاب کند مگرآنکه معدل ترم قبل وی ۱۷ و بالاتر باشد یا دانشجوی ترم  آخر باشد و فقط ۲۴واحدباقی مانده داشته  باشدکه درآنصورت میتواندحداکثر۲۴واحدانتخاب کند.
 
۲ - میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتراز ۱۲ باشد در غیر این صورت نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد بصورت مشروط خواهد بود.
       
۳ - دانشجوی مشروط نمی تواندبیشتراز۱۴واحدانتخاب کند.
 
۴ -  انتخاب واحددروسی که تداخل ساعت کلاسی یاساعت امتحانی دارند ممنوع است.
 
۵ -  دانشجویی که به هردلیل درموقع مقررانتخاب واحدنکند، حق ادامه تحصیل درآن ترم راندار دو درصورت ارائه دلایل مثبت که مورد پذیرش شورای آموزشی دانشگاه قرارگیردآن ترم برای وی مرخصی تحصیلی صادر  می شود.
 
۶ - حذف اضطراری پنج هفته مانده به پایان ترم انجام می شود.فقط یک درس تئوری ، پس ازتایید استاد درس ،گروه و دانشکده قابل حذف است . ضمنا نباید غیبت دانشجودر آن درس بیش از۳/۱۶  مجموع ساعات آن درس باشد.
 
۷ -  درسهای تئوری که تعداد دانشجویان آن کمتراز۲۰نفر باشد حذف می شوند.
 
۸ -  دانشجون نمی تواندکمتراز۱۲واحدانتخاب کند،درغیراین صورت برابرمقررات با او رفتار می شود.
 
۹ -   نمره پس ازآنکه ثبت شدبه هیچ وجه قابل تغییرنیست.
 
۱۰ -  دانشجودرصورت ترک تحصیل بدون کسب اجازه ازدانشگاه ،منصرف ازتحصیل محسوب می شودوحق ادامه تحصیل ندارد.
 
۱۱ -  حضوردانشجودرتمام جلسات دروس الزامی است ،اگرساعات غیبت دانشجو در هر درس از ۳/۱۶مجموع ساعات آن درس تجاوز کند ، نمره دانشجو درآن درس صفراست.
 
۱۲ -  دانشجو هنگام انتخاب واحد ملزم به رعایت دروس پیشنیاز و همنیاز است در غیر این صورت با او برابر مقررات رفتار خواهد شد.
 
۱۳ -  دانشجویی که به علت مریضی در جلسه امتحان درس شرکت نکرده است باید بلافاصله به بهداری دانشگاه مراجعه نماید و اگر به مراکز درمانی خارج از دانشگاه مراجعه نموده لازم است حداکثرظرف  مدت ۲۴ ساعت به بهداری دانشگاه مراجعه و نسبت به تایید گواهی پزشک معالج خود اقدام نمایددر غیر اینصورت گواهی پزشکی پذیرفته نمی شود .
 
۱۴ - دانشجویانی که حداقل ۱۰۰ واحد گذرانده اند لازم است به گروه آموزشی مربوط مراجعه و نسبت به تطبیق واحد های گذرانده و باقیمانده خود با سرفصل دروس رشته مربوط اقدام نماید.
 
۱۵ – چنانچه کمیسیون موارد خاص به دانشجوی مشروط اجازه تحصیل بدهد ، دانشجو می بایست تا پایان تحصیل شهریه پرداخت کند .
 
۱۶ - انتخاب درس های تربیت بدنی ۱ و ۲  و اندیشه  اسلامی ۱ و ۲ به طور  همزمان در یک نیمسال تحصیلی مجاز نیست .
 
۱۷ – دانشجویان پس از انتخاب واحد و پس از حذف و اضافه از واحد های انتخابی پرینت تهیه کنند و چنانچه مغایرتی مشاهده شد سریعاً از طریق گروه و دانشکده نسبت به رفع آن اقدام نمایند . در صورت اهمال ، دانشجو مسئول عواقب آن خواهد بود.

شما می توانید برای اطلاع از آیین نامه های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری با مشاوران ما در تحصیل مشاور تماس بگیرید و از شرایط تحصیل در دانشگاه خوارزمی مطلع شوید


جدیدترین اخبار دانشگاه خوارزمی:

انتخاب واحد و شروع کلاس ها
انتخاب واحد: ۱۴-۱۱ شهریور ۹۷
انتخاب واحد با تاخیر: ۱۸-۱۷ شهریور ۹۷
شروع کلاس ها: ۲۴ شهریور ۹۷
پیش ثبت نام نیمسال دوم (۹۸-۹۷): ۲۱-۱۷ آذر ۹۷
حذف و اضافه
حذف و اضافه دو درس (ویژه کارشناسی): ۳۱ شهریور لغایت ۴ مهر ۹۷
حذف اضطراری (تکدرس) (ویژه کارشناسی): ۱۴-۱۰ آذر ۹۷
پایان کلاس ها و امتحانات
پایان کلاسها: ۱۲ دی ۹۷
امتحانات: ۳۰-۱۷ دی ۹۷
آخرین مهلت دفاع: ۲۷ شهریور ۹۷
کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، پرشین اسکای، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، مشاوره، مشاوره تحصیلی، پرشین بلاگ، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری،بلاگ اسکای، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی

 

تحصیل مشاور، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری

دانشگاه خوارزمی، درباره دانشگاه خوارزمی، پذیرش دانشگاه خوارزمی، قبولی دانشگاه خوارزمی، شرایط دانشگاه خوارزمی، ثبت نام دانشگاه خوارزمی، شهریه دانشگاه خوارزمی، ترم های دانشگاه خوارزمی، پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم پایه دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، رشته های دانشگاه خوارزمی، رتبه های دانشگاه خوارزمی، کاردانی خوارزمی، کارشناسی خوارزمی، کارشناسی ارشد خوارزمی، ارشد خوارزمی