خوش آمدید

دفترچه ثبت نام و شرکت در دوره کاردانی

نظام جدید و دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات غیرانتفاعی97


 


براساس مصوبه دهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو، درتمامی رشته های این دوره ها، پذیرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصیلی(معدل کل دیپلم) صورت خواهد گرفت و برای هیچ یک از رشته های امتحانی، آزمون برگزار نخواهدشد.

برای اطلاع از شرایط عمومی پذیرش دوره های کاردانی می توانید با تحصیل مشاور تماس بگیرید تا شما در انتخاب رشته تحصیلی راهنمایی کنیم.


شرایط اختصاصی شرکت دراین پذیرش به شرح زیر می باشد:

الف) دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه نظام جدید در یکی از رشته های شاخه های فنی وحرفه ای و کاردانش و یااحراز شرایط دانش آموختگی در یکی از رشته های مذکور تا پایان شهریور ماه 97 و یا دیپلم فنی و حرفه ای دوره چهارساله(نظام قدیم)

تبصره:
داوطلبانی که حدنصاب نمره قبولی یکی ازکدرشته های مشخص شده دراین دفترچه را کسب نمایند ولی تا پایان شهریور ماه سال97 موفق به دریافت گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه در رشته موردنظر نشوند مشمول وضعیت های مندرج در دفترچه می شوند که می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با مشاوران ما در تحصیل مشاور تماس بگیرید.

ب) برخورداری از توانایی جسمی متناسب بارشته یا رشته های انتخابی

 راهنمای ثبتنام و شرکت در دوره  کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای موسسات غیر انتفاعی تحصیل مشاوردانلود دفترچه


 

برنامه زمان بندی مراحل پذیرش دوره های کاردانی نظام جدید
دانشگاه فنی و حرفه ای و دانشگاهها وموسسات اموزش عالی غیردولتی_غیرانتفاعی) سال 1397

موضوع تاریخ

ثبت نام
پذیرش دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و دانشگاهها وموسسات اموزش عالی غیردولتی_غیرانتفاعی سال 1397

97/3/6  تا  97/3/12
استقراراطلاعات ثبت نامی داوطلبان بر روی پایگاه اطلاعرسانی سازمان برای مشاهده یا ویرایش اطلاعات 97/3/6  تا  97/3/12
97/5/8  تا  97/5/12
اعلام نتایج نهایی دهه آخر شهریورماه 97
استقرار کارنامه نهایی
پذیرش دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و دانشگاهها وموسسات اموزش عالی غیردولتی_غیرانتفاعی سال 1397
هفــته آخر مهرماه 97


دانلود شرایط و ضوابط تحصیل دردانشگاه ها وموسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی

دفترچه ثبت نام و راهنمای ثبت نام و شرکت دردوره کاردانی  نظام جدید و دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات غیرانتفاعی97 تحصیل مشاور

پذیرش دوره های کاردانی نظام جدید سال 1397 دانشگاهها وموسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی در30 رشته امتحانی به شرح جدول زیر، بر اساس سوابق تحصیلی 

 

کد و نام رشته امتحانی کد و نام رشته امتحانی کد و نام رشته امتحانی کد و نام رشته امتحانی
11- رشته الکترونیک 20- رشته صنایع چوب و کاغذ 31- رشته الکیرونیک و مخابرات دریایی 40- رشته هنرهای تجسمی
12- رشته الکتروتکنیک 22- رشته ساختمان 33- رشته حسابداری بازرگانی 43- رشته امور دامی
14- رشته کامپیوتر 23- رشته نقشه کشی معماری 34- رشته اموراداری 48- رشته امورزراعی و باغی
15- رشته ساخت و تولید 24- رشته نقشه برداری 35- رشته کودکیاری 50- رشته ماشین های کشاورزی
16- رشته نقشه کشی عمومی 25- رشته صنایع شیمیایی 36- رشته مدیریت خانواده 51- رشته صنایع غذایی
17- رشته مکانیک خودرو 27- رشته متالوژی 37- رشته طراحی ودوخت 52- رشته نوازندگی سازایرانی
18- رشته صنایع فلزی 28- رشته سرامیک 38- رشته تربیت بدنی  
19- رشته تاسیسات 29- رشته معدن 39- رشته گرافیک


الف) در پذیرش دوره های كاردانی نظام جدید سال 1397 دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی در 30 رشـته امتحـانی بـه شـرح جدول، صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل كل دیپلم) دانشجو می پذيرند.
 
ب) نظام درسی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی نظام واحدی و براساس نظام آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهـد بـود و بـه دانش آموختگان مدرك مربوط برابر ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
 
ج) از پذیرفته شدگان در مؤسسات غیرانتفاعی مطابق مصوبات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شهریه اخذ خواهد شد. داوطلبان لازم است برای اطلاع از ميزان شهریه های ثابت و متغیر در گروههای آموزشی مختلف به پایگاه اینترنتی موسسات غیرانتفاعی مراجعه نمايند.
 
د ) مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی هيچگونه تعهدی در قبال تهيه و تأمین مسكن، خوابگاه و غذای دانشجویان ندارند.
 
ه ) دانشجويان مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی تابع مقررات آموزشی دانشجویان مؤسسات آموزش عالی می باشند، مگر در مواردی كه در آیین نامه طرح ايجاد مؤسسات ذیربط مستثنی شده است.
 
و ) دانشجویان می توانند از وام تحصیلی مطابق با آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در صورت تخصیص بودجه استفاده نمايند.
 
ز) انتقال و تغییر رشته در رشته های تحصیلی همان رشته های امتحانی دانشجویان، در صورت موافقت اين مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، منحصراً به مؤسسات غیرانتفاعی با رعایت ضوابط و آیین نامه های مربوط امكانپذير خواهد بود.
 
ح) داوطلبانی كه با علامتگذاری بند 26 تقاضانامه ثبت نام اینترنتی، با توجه به رشته های مندرج در قسمت الف بند 7 (همين بند) علاقه مندی خـود را بـه شركت در گزينش رشته های تحصیلی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی اعلام می نمايند پس از خريد اینترنتی كارت علاقـه منـدی بـه مؤسسات غیرانتفاعی، ميتوانند رشته يا رشته های تحصیلی مورد علاقه خود را از جداول مندرج در صفحات 21 تا 100 همين دفترچه راهنما، استخراج و به همراه ساير كدرشته محل های انتخابی در هر اولویتی كه تمايل دارند، در بند 32 فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی درج نمايند. 


 

انتخاب رشته :
 
هر داوطلب ميتواند حداقل يك و حداكثر 50 كدرشته محل تحصيل را (اعم از دوره های روزانه، شبانه و در صورت اعلام علاقـه منـدی از مؤسسـات غیرانتفاعی) با توجه به رشته امتحانی در صورت وجود و رعايت ضوابط زير ازجداول مندرج در صفحات 21 تا 100 همين دفترچه راهنما بـا اولويـت دلخواه در بند 32 تقاضانامه و در محل مربوط درج نمايد.
 
تذكر 1- داوطلبان در انتخاب رشته امتحانی، ميبايست به مندرجات جدول مربوط به عناوين دیپلم های مرتبط (جدول شماره 2 مندرج در صفحات 12 تا 19 همين دفترچه راهنما) دقت نموده و با توجه به كد ديپلم های مجاز مندرج در جدول مزبور، يكي از رشته های امتحانی را انتخاب نمايد.
 
تذكر 2- با توجه به امتياز سهمیه بومی كه برای داوطلبان هر استان در رشته های دوره روزانه و شبانه (به استناد توضيحات بنـد 9 «ظرفیت پـذیرش و نحوه گزینش و سهمیه بومی») در دانشكده ها و آموزشكده های تحت پوشش دانشگاه فنی و حرفه ای اختصاص يافته است، توصيه ميشـود هـر داوطلب اولين انتخاب خود را از كدرشته محل دوره های روزانه و يا نوبت دوم (شبانه) دانشكده ها و آموزشكده های تحت پوشش دانشگاه فنی و حرفه ای  واقع در استان بومی خود انتخاب نمايد.
 
تذكر 3- استان بومی داوطلب، همان استان محل اخذ دیپلم داوطلب می باشد كه در بند 18 تقاضانامه ثبت نام اعلام نموده است. 

 

 
  اگر نیاز به مشورت برای انتخاب رشته خود دارید، می توانید با تحصیل مشاور تماس گرفته و بصورت تلفنی سوال خود را مطرح کنید و پاسخ بگیرید 

 021-70705018 

کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، پرشین اسکای، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، مشاوره، مشاوره تحصیلی، پرشین بلاگ، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری،بلاگ اسکای، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی