خوش آمدید

راهنماي شركت در آزمون زبان انگلیسی پیشرفته  Tolimo: E-A2018


 

تولیمو يا TOLIMO، مخفف The Test of Language by the Iranian Measurement Organization می باشد که توسط سازمان سنجش آموزش کشور طراحی و اجرا مي شود که در واقع آزمونی استاندارد برای تعیین سطح دانش زبان انگلیسی می باشد. 
می توانید اطلاعات کامل درباره این آزمون را در اینجا بخوانید.


الف)پاسخنامه و نكات مهمی درباره آن:

در جلسه امتحان آزمون زبان انگلیسی پيشرفته (Tolimo) به هر داوطلب يك پاسخنامه داده ميشود. در مستطيل بالای پاسخنامه شماره داوطلبی، نام خانوادگی و نام داوطلب درج شده است. نمونه قسمتی از پاسخنامه در اين صفحه چاپ شده است كه بايد پس ازملاحظه آن به نكات زير توجه كرد.
1- در مستطيل باالای پاسخنامه نبايد چيزی نوشت يا علامتی گذاشت و به غير از محل های مشخص شده در روی پاسخنامه از نوشتن و يا علامت گذاری در ساير محل ها خودداری شود، در غيراينصورت فرد به عنوان متخلف معرفي و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.
2- داوطلب به محض دريافت پاسخنامه لازم است نام خانوادگی و نام خود را با نام خانوادگی و نام مندرج در پاسخنامه و شماره آن را با شماره صندلی و شماره مندرج در كارت ورودی خود(هم به عدد و هم به حروف) مقايسه كند تا مطمئن شود بين آنها هيچ اختلافی نيست و درصورت مشاهده تفاوت، بيدرنگ مورد را به نزديكترين مراقب در جلسه اطلاع دهد و موضوع را دنبال كند تا اختلاف بر طرف شود. سپس مشخصات خود را در ذيل پاسخنامه درج و محل مربوط را امضاء نمائيد. لازم به توضيح است عدم تكميل جدول ذيل پاسخنامه به منزله عدم حضور داوطلب در جلسه آزمون تلقی خواهد شد.
 

ب) طرز پاسخ دادن به سوالات:

1) داوطلب بايد محل مخصوص جوابی را كه در پاسخنامه برای هر سوال در نظر ميگيرد بوسيله مداد سياه نرم پر رنگ (نه خودكار، نه مداد كپی و ....) پر كند. برای اطلاع از نحوه پركردن محل مخصوص هر جواب به نمونه پاسخنامه ذيل كه در آن به سواالت شماره های 1، 2 ،3 و 4 به ترتيب پاسخهای فرضي C ،B ،D و A داده شده است توجه شود.
 
2) از آنجائيكه پاسخنامه بوسيله ماشين علامت خوان تصحيح ميشود از كثيف كردن، تا كردن و يا گذاشتن هر گونه علامت و اثری بر روی آن جداً خودداری شود.
3) جوابها بايد در پاسخنامه با پركردن محل مخصوص آنها بوسيله مداد سياه نرم پررنگ مشخص شود. پر كردن محل پاسخها بايد پررنگ و يكنواخت باشد.پاسخهایی كه به هر نحو ديگر در پاسخنامه (مثالً بجای پر كردن محل مخصوص علامت ضربدر گذاشته و يا بطور يكنواخت پر رنگ نشود( و يا در دفترچه آزمون علامت گذاری يا نوشته شود، قابل تصحيح و نمره گذاری با ماشين نيست و به همين علت به هيچوجه به حساب نمی آيد.
 
4) در اين آزمون برای هر پاسخ صحيح 1 امتياز (يك نمره مثبت) منظور ميشود و به پاسخهای غلط و سوالهای بدون جواب نمره يا امتيازی تعلق نميگيرد. به عبارت ديگر براي هر پاسخ غلط نمره منفی منظور نميشود و به سوال های بدون جواب نيز امتيازی داده نخواهد شد. ضمناً اگر به سوالی بيش از يك پاسخ داده شود. همه پاسخها، غلط محسوب خواهد شد و به آن سوال نمره يا امتيازی تعلق نخواهد گرفت.
 

راهنماي شركت در آزمون زبان انگليسي پيشرفته )Tolimo: E-A2018(
 


تذكر خيلی مهم:
داوطلبان گرامی،لازم است مستطيل های مربوط به گزينه انتخابی خود را در پاسخنامه با مداد سياه نرم پررنگ بطور كامل سياه كنند. بديهی است درصورتی كه قسمتي از مستطيل مورد نظر بطور كامل سياه (مشكی) نشده باشد، در اين مورد مسئوليت به عهده داوطلب خواهد بود. نحوه علامتگذاری به صورت صحيح در نمونه بالا مشخص شده است.
 

ج) تعداد سوالات و مدت پاسخگویی به آنها:
در جلسه آزمون به هر يك از داوطلبان زبان انگلیسی پيشرفته (Tolimo) دو دفترچه سوال (يك دفترچه تشریحی و يك دفترچه تستی) داده خواهد شد كه داوطلبان بايد به سوال تشریحی مندرج در دفترچه شماره يك در همان دفترچه و به سواالت تستی مندرج در دفترچه شماره دو در پاسخنامه پاسخ دهند. همچنين در پايان جلسه امتحان نيز به هر داوطلب يك فرم نظرخواهی داده خواهد شد كه الزم است داوطلب نسبت به پاسخگویی به سوالات فرم نظر خواهی در پاسخنامه و در محل مشخص شده اقدام نمايد.
تعداد سوالات و مدت پاسخگویی به سوالات هر دفترچه و فرم نظر خواهی به شرح ذيل است.

 
1-دفترچه شماره 1: اين دفترچه آزمون حاوی يك سوال تشریحی نوشتاری (writing) ميباشد كه داوطلبان بايد قبل از شروع پاسخگویی نسبت به درج نام و نام خانوادگی خود بر روي دفترچه اقدام و سپس در مدت 30 دقيقه در همان دفترچه به سوال مربوط پاسخ دهند.
2- دفترچه شماره 2: اين دفترچه حاوی 140 سوال تستی شامل ساختار و نوشتار زبانی (structure and written Expression) خواندن و درك مطلب (Reading comprehension) و درك مطلب شفاهی - شنيداری (Listening Comprehension) ميباشد و داوطلبان بايد به سوالات بخش ساختار و نوشتاری و خواندن و درك مطلب در مدت 80 دقيقه و به سوالات بخش شنيداری در مدت 35 دقيقه جمعاً در مدت 115 دقيقه به سوالات آن پاسخ دهند.
 
در جلسه آزمون سوالات بخش شنیداری از بلندگو پخش خواهد شد و داوطلبان بايد با توجه به متن سوال كه از بلندگو پخش ميشود، نسبت به انتخاب يكی از چهار گزیته ای كه در رابطه با سوال مربوط به اين بخش (درك مطلب شفاهی) درج گرديده، اقدام و با توجه به شماره سوال مربوط در پاسخنامه علامتگذاری نمايند. داوطلبان بايد توجه داشته باشند متن سوالات شنیداری (درك مطلب شفاهی) فقط يكبار از بلندگو پخش ميشود و قابل تكرار نيست و لذا لازم است تمام حواس و دقت خود را برای شنيدن صوت منتشره به كار ببندند تا ضرری متوجه آنان نشود.
 
3- فرم نظرخواهی: در پايان جلسه آزمون به هر داوطلب يك فرم نظرخواهی حاوی 10 سوال داده خواهد شد كه داوطلبان بايد در مدت 10 دقيقه به سوالات آن در پاسخنامه و در محل مشخص شده پاسخ دهند.
 

د-برنامه زمانی، تاريخ و محل اجرای آزمون:
فرآيند برگزاری آزمون در ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 97/4/21 آغاز ميشود و درهای ورود به جلسه آزمون، نيمساعت قبل از شروع فرآيند برگزاری آزمون بسته خواهد شد، لذا داوطلبان گرامي بايد قبل از بسته شدن درهای ورودی در محل حوزه امتحانی ذيربط حضور داشته باشند. آدرس و نام حوزه امتحانی روی كارت ورود به جلسه داوطلبان درج گرديده است.
 
 

ه- تذكرات خیلی مهم:
1- داوطلبان علاوه بر كارت شركت در آزمون بايد كارت ملی و يا گذرنامه، چند مداد سياه نرم پررنگ، مداد پاك كن، مداد تراش و سنجاق به همراه داشته باشند.
2- از آوردن وسايل اضافی(به جز وسايل مندرج در بند1) مانند كيف دستی، ساك دستی، كتاب، جزوه، تلفن همراه، پيچر، ضبط صوت، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند و ... حتي به صورت خاموش به جلسه آزمون جداً خودداری شود.
بديهي است در غيراينصورت داوطلب به عنوان متقلب و متخلف تلقی و برابر آيين نامه تقلب و تخلف با وی رفتار خواهد شد.
 
3- كليه داوطلبان بايد در حفظ و نگهداری كارت شركت در آزمون خود بكوشند و براي شركت در جلسه آزمون آنرا به همراه بياورند.
4- از ورود به جلسه داوطلبانی كه كارت شركت در آزمون خود را همراه نداشته باشند جداً ممانعت به عمل خواهد آمد.
5- هرداوطلب بايد در حفظ و نگهداري دفترچه های آزمون در مدت زمان پاسخگویی به سواالت هر دفترچه، دقت كافی بعمل آورد و از جدا نمودن برخي از صفحات از دفترچه يا برداشتن يادداشت از روي آن اكيداً خودداری نمايد در غير اينصورت برابر مقررات مربوط به قانون تخلف و تقلب در آزمونهای سراسری به مدت 1 تا 10 سال از شركت در آزمون های زبان انگلیسی پیشرفته (Tolimo)و ساير آزمونهای مشابه محروم خواهد شد.
 
6- مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارك امتحانی ماهيتاً از مصاديق تخلّف و تقلّب محسوب ميگردد و با داوطلبان متخلّف برابر با قانون رسيدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری رسيدگی و برخورد خواهد شد.
 
7- داوطلبانی كه شماره پرونده و كد پيگيری ثبت نام خود را فراموش نموده اند، براي دريافت شماره پرونده با مراجعه به سايت سازمان سنجش و ورود به سيستم پاسخگویی اقدام نمايند و به هيچ وجه به باجه رفع نقص مراجعه ننمايند. 
 

موارد مرتبط:


97/4/19

 
کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، پرشین اسکای، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، مشاوره، مشاوره تحصیلی، پرشین بلاگ، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری،بلاگ اسکای، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی

تحصیل مشاور، مشاوره تحصیلی تلفنی، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری

آزمون زبان پیشرفته Tolimo EA2018، آزمون Tolimo، آزمون زبان Tolimo، زبان پیشرفته Tolimo، دوره زبان Tolimo، نتایج Tolimo، نتایج آزمون Tolimo، امتحان Tolimo، امتحان زبان Tolimo، اطلاعیه Tolimo، کارت Tolimo، کارت جلسه Tolimo، کارت آزمونTolimo، پرینت کارت آزمون Tolimo، زمان امتحان Tolimo، زمان آزمون Tolimo، راهنمای شركت در آزمون زبان انگلیسی پیشرفته Tolimo-EA2018،  آزمون زبان انگلیسی پیشرفته Tolimo-EA2018، آزمون زبان TolimoEA2018، آزمون Tolimo، آزمون تولیمو، تولیمو، امتحان تولیمو، امتحان Tolimo، زبان تولیمو، tolimo، TOLIMO، امتحان تولیمو، زبان تولیمو، تولیمو تضمینی، تولیمو چیه، تولیمو چیست، نتایج تولیمو، منابع تولیمو، درسهای تولیمو، کتاب های تولیمو، اعلام نتایج تولیمو،   زمان تولیمو، زمان برگزاری تولیمو، تاریخ آزمون تولیمو، شرایط تولیمو