خوش آمدید

 

زمان مشاهده و ویرایش اطلاعات ثبت نام کاردانی به کارشناسی97اعلام زمان مشاهده و ويرايش اطلاعات ثبت‌نام داوطلبان شركت در آزمون دوره های كاردانی به كارشناسی ناپیوسته سال 97 از سوی سازمان سنجش آموزش کشور‌ و همچنين امكان ثبت‌نام داوطلبانی كه در موعد مقرر موفق به ثبت‌نام نشده‌اند.

طبق اطلاعیه ای که در تاریخ 22 و 97/02/29 منتشر شده است داوطلبانی که در موعد مقرر(از تاريخ 97/02/23 لغايت 97/03/03) ثبت نام انجام داده اند اطلاعات ثبت نامی آنها از روز دوشنبه مورخ 97/03/28 لغايت روز شنبه مورخ 97/04/02 بر روی سایت www.sanjesh.org قابل دسترسی می باشد.
داوطلبانی هم که موفق نشده اند در زمان تعیین شده موفق به ثبت نام شوند می توانند در تاریخ (97/03/28 لغايت 97/04/02) جهت ثبت نام اقدام نمایند.

 
جدول زمان بندی مراحل مختف آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 97

موضوع تاریخ
زمان ثبت نام و انتخاب رشته آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 97 97/2/23 تا 97/2/29
استقرار اطلاعات ثبت نام وانتخاب رشته داوطلبان بر روی پایگاه اینترنتی سازمان برای مشاهده یا ویرایش اطلاعات همزمان با ایام ثبت نام
انتشار اطلاعیه دریافت کارت اینترنتی و برگزاری آزمون در نشریه پیک سنجش و پایگاه اینترنتی سازمان دوشنبه 1 و 97/5/8
دریافت کارت شرکت درآزمون و برگ راهنمای آزمون از طریق پایگاه اینترنتی سازمان 97/5/9 تا 97/5/11
زمان برگزاری آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 97 جمعه 97/5/12
اعلام نتایج نهایی آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 97 هفته آخر شهریور ماه 97

 


ﺷﺮاﻳﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻤﻮمی و اﺧﺘﺼﺎصی داوﻃﻠﺒﺎن:
 
داوﻃﻠﺒﺎن ﻻزم اﺳﺖ دارای ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮمی و اﺧﺘﺼﺎصی ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻮده و از ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺮرات ﺧﺪﻣﺖ وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮمی منعی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 
1- ﺷﺮایط ﻋﻤﻮمی پذیرش دوره های کاردانی به کارشناسی ناپیوسته:
 
اﻟﻒ) اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﺳﻼم ﻳﺎ یکی از ادﻳﺎن ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎسی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان
 
ب) ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻪ اﺣﻜﺎم عملی اﺳﻼم (اﻧﺠﺎم دادن واﺟﺒﺎت و ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﺮدن از ﻣﺤﺮﻣﺎت)
ﺗﺒﺼﺮه -1 ﻣﻼك وﺿﻊ ﻛﻨﻮنی داوﻃﻠﺐ در ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه -2 اﻗﻠﻴﺖﻫﺎی دینی (ادﻳﺎن رسمی) ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎسی، از اﻳﻦ ﺷﺮط ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ (ﺑﻪ ﺷﺮط ﻋﺪم ﺗﺠﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺺ اﺣﻜﺎم اﺳﻼم)
 
ج) ﻋﺪم اﺣﺮاز ﻋﻨﺎد (ﻧﻪ اﻋﺘﺮاض) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان
ﺗﺒﺼﺮه ـ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ داوﻃﻠﺐ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﻋﻨﺎد داﺷﺘﻪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺮ او اﺣﺮاز ﺷﻮد
 
د) ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺳﺎواك و ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی و اﻋﻘﺎب آن
 
ﻫ) ﻋﺪم اﺣﺮاز ﻓﺴﺎد اﺧﻼقی
 
و) ﻋﺪم اﺷﺘﻬﺎر ﺑﻪ ارﺗﻜﺎب اﻋﻤﺎل ﺧﻼف ﺷﺌﻮن شغلی و تحصیلی در ﻃﻮل ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻳﺎ زﻣﺎن اﺷﺘﻐﺎل (در ﺻﻮرت اﺷﺘﻐﺎل فعلی).
 
ز) ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﻮاﻧﺎیی جسمی ﻻزم ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎبی و ﻋﺪم اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
 

 
2- ﺷﺮاﻳﻂ اﺧﺘﺼﺎصی پذیرش دوره های کاردانی به کارشناسی ناپیوسته:
 
اﻟﻒ) دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرك ﻛﺎردانی ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری، وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰشکی و ﻳﺎ ﺷﻮرای ﻋﺎلی اﻧﻘﻼب ﻓﺮهنگی.
ﺗﺒﺼﺮه- داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در دوره ﻛﺎردانی ﺑﻪ ﺷﺮط اﺧﺬ ﻣﺪرك ﻛﺎردانی ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 1397/6/31 ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗحصیلی ﻧﻴﻤﺴﺎل اول و دوم
ﻳﺎ در ﺻﻮرت ﻓﺎرغ التحصیلی ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 1397/11/30 ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪﻫﺎی تحصیلی ﻧﻴﻤﺴﺎل دوم ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

ب) ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﮔﺮوه آﻣﻮزشی ﭘﺰشکی ﭘﺲ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل ﻣﺪت تحصیل، ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻨﻜﺎف از اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪه، ﺑﺎﻳﺪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺤﺼﻴﻼت را ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻜﺮده اﻧﺪ، ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
 
ج) ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺘﺨﺬه در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ 1376/2/20 ﺷﻮرای ﻣﻌﺎوﻧﺎن وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣـﻮزش ﭘﺰشکی از ﺳـﺎل 1377 ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ ﮔـﺰﻳﻨﺶ ﻛﻠﻴـﻪ ﻛﺎردانﻫﺎی ﮔﺮوه ﭘﺰشکی در رﺷﺘﻪﻫﺎی تحصیلی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳی ﻧاپیوﺳﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط در آزﻣﻮن ورودی دورهﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ﻧﺎپیوﺳﺘﻪ، ﺑﺪون رﻋﺎﻳﺖ ﺳﻬﻤﻴﻪﻫـﺎی 30 درﺻﺪ و 70 درﺻﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد، ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ﻧﺎپیوﺳﺘﻪ رﺷﺘﻪ تحصیلی آﻧﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﺎن ﺑﺎﺷـﺪ. در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه- داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺮد ﺳﺎل آﺧﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎردانی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ تحصیلی ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 
د) ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎره 748 ﻣﻮرخ 1388/11/17 ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪریزی آﻣﻮزش ﻋﺎلی وزارت ﻋﻠﻮم، تحقیقات و ﻓﻨﺎوری در ﺧﺼﻮص داﻧـﺶآﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن دورهﻫـﺎی ﻛﺎردانی پیوﺳﺘﻪ، داراي ﻣﺠﻮز رﺳﻤﻲ از ﺷﻮراي ﮔﺴﺘﺮش آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﺪل دوره ﻛﺎرداﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از 14 ﺑﺎﺷﺪ، در ﺟﻠﺴﻪ 789 ﺑﻪ ﺷـﺮح زﻳـﺮ اﺻـﻼح ﮔﺮدﻳﺪ:
 
«داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﺬﻛﻮر در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮﻟﻲ در رﺷﺘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ﻧﺎپیوﺳـﺘﻪ ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﮔﺬراﻧـﺪان واﺣﺪ ﺟﺒﺮانی ﻧﺪارﻧـﺪ، در ﻏﻴـﺮ اﻳﻨﺼـﻮرت ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ 24 واﺣﺪ ﺟﺒﺮاﻧﻲ ﺑﮕﺬراﻧﺪ.»
 
ﻫ) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ 1389/12/7 ﺷﻮرای ﻋﺎلی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریزی ﻋﻠﻮم ﭘﺰشکی، ﻓﺎرغ التحصیلان ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی پیوﺳﺘﻪ در ﺻﻮرت دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرك ﻛﺎردانی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ، ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﭘﺰﺷـﻜﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻗﺒﻮﻟﻲ در آزﻣﻮن ﻛﺎردانی ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ﻧﺎپیوﺳﺘﻪ، ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 
-1 ﻟﺰوم ﮔﺬراﻧﺪن ﻃﺮح ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮاي داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی پیوﺳﺘﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻃﺮح
-2 دارا ﻧﺒﻮدن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ارﮔﺎن ﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و ﻋﺪم دارا ﺑﻮدن ﺗﻌﻬﺪات ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻮﻣﻲ و ﻳﺎ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم.
-3 ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان.
 
و) دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪارك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻌﺎدل ﻛﺎردانی (ﻣﻌﺎدل ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ) ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﻳﻂ »آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪارك ﻣﻌﺎدل و ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ در آزﻣﻮنﻫﺎي ورودي ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ« ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ 845 ﺷﻮراي ﮔﺴﺘﺮش آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ وزارت ﻋﻠـﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت و ﻓﻨـﺎوري ﻛـﻪ ﻃـﻲ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺷـﻤﺎره 2/77633 ﻣـﻮرخ 92/5/28 ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﻲ وزارت ﻣﺘﺒﻮع ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ اﺑﻼغ ﮔﺮدﻳـﺪه، ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﺑـﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ آن ﻋـﺪه از دارﻧـﺪﮔﺎن ﻣﺪارك ﻣﻌﺎدل ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼغ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎره 432 ﻣﻮرخ 1377/9/3 ﺷﻮرای ﻋﺎلی اﻧﻘﻼب ﻓﺮهنگی (ﻣﺒﻨـﻲ ﺑـﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴـﺖ ﺑﺮﮔـﺰاری دورهﻫـﺎی ﻣﻌﺎدل) در دورهﻫﺎي ﻣﻌﺎدل ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، در ﺷﻤﻮل اﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.
 

ﺗﺒﺼﺮه :1 ﻛﻠﻴﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪرك ﻣﻌﺎدل ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎلﻫﺎي 1377 ﺗﺎ 1381 ﺑﻪ دورهﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر راه ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧـﺪ، ﺣﺴـﺐ ﻣـﻮرد از ﺗﺴـﻬﻴﻼت ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره 2/77633 ﻣﻮرخ 1392/5/28 ﺷﻮرای ﮔﺴﺘﺮش آﻣﻮزش ﻋﺎلی وزارت ﻋﻠﻮم، تحقیقات و ﻓﻨـﺎوری، ﺑـﺮاي اداﻣـﻪ ﺗﺤﺼـﻴﻞ در ﻣﻘـﺎﻃﻊ رسمی تحصیلی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
 
ﺗﺒﺼﺮه :2 دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪارك ﻣﻌﺎدل ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﻣﺪارك ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﺸﻮر (ﻛـﻪ ﻓﺎﻗـﺪ ﻣﺠـﻮز وزارت ﻋﻠـﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ) ﺑﻪ ﺷﺮط اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﻲ ﻗﺒﻮﻟﻲ در آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪارك ﻣﻌﺎدل، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در دوره ﻫﺎی ﺑﺪون آزﻣﻮن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻣﺮاﻛـﺰ آﻣـﻮزش عالی و ﭘﺮدیسﻫﺎ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 
ز) دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪرك ﻣﻌﺎدل ﻛﺎرداﻧﻲ (ﻣﻌﺎدل ﻓﻮق دﻳـﭙﻠﻢ) ﻣﺸـﻤﻮل ﻣـﺎده 27 آﻳـﻴﻦﻧﺎﻣـﻪ آﻣﻮزﺷـﻲ دورهﻫـﺎي ﻛـﺎرداﻧﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻣﺼـﻮب اﺳـﻔﻨﺪﻣﺎه 1369 ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺳﺎﺑﻖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ 308 ﻣﻮرخ 1374/9/12 ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎدل از داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ آﻧﺎن ﺣﺬف ﺷـﺪه اﺳـﺖ، ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﮔﺮوه آﻣﻮزشیﻏﻴﺮﭘﺰشکی ﺷﻮﻧﺪ.
 
ح) ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﻨﺠﺎه و ﻳﻚ ﻣﻮرخ 1392/3/25 ﺷﻮرای ﻋﺎلی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریزی ﻋﻠﻮم ﭘﺰشکی،
«دارﻧﺪﮔﺎن ﻣـﺪرك ﻣﻌـﺎدل ﻳـﺎ ﮔـﻮاﻫﻲ اﺗﻤـﺎم دوره ﻣﻘطﻊ ﻛﺎردانی رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوه ﭘﺰشکی ﺷﺎﻏﻞ (اﻋﻢ از ﻣﺮاﻛﺰ دولتی ﻳﺎ ﺧﺼﻮصی) ﺑﻪ ﺻﻮرت رسمی، ﭘﻴﻤﺎنی ﻳﺎ ﻗﺮاردادی ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﺳـﺎل ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻣﺪرك ﻛﺎرداﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در آزﻣﻮن ﻛﺎرشناسی ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷی ﭘﺰشکی، ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.» 
ﺿﻤﻨﺎً اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒـﺎن در ﺻـﻮرت ﻗﺒﻮلی ﻻزم اﺳﺖ ﮔﻮاهی اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮاهی ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺪرك ﻛﺎردانی، ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ، ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑـﻪ آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻮلی اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 
* ﻣﺼﻮﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎه و ﻳﻚ ﻣﻮرخ 1392/3/25 ﺷﻮرای ﻋﺎلی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریزی ﻋﻠﻮم ﭘﺰشکی ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮادي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳـﺎل ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ 1376-77 وارد داﻧﺸـﮕﺎه ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻔﺎد آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزشی وﻗﺖ، ﻣﺪرك ﻣﻌﺎدل درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
 
ط) ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﻣﺎده 7 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﻤﺎره 31902 ﻣﻮرخ 1364/5/28 ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري، آن دﺳﺘﻪ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن دوره ﻫﺎی ﻛﺎردانی رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤصیلی غیرپزشکی ﻛﻪ از ﻣﺰاﻳﺎي ﺻﻨﺪوق ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷـﺪه اﻧـﺪ، در ﺻـﻮرت ﻗﺒـﻮﻟﻲ در آزﻣـﻮن ﭘـﺬﻳﺮش داﻧﺸـﺠﻮ از دوره ﻛﺎرداﻧﻲ ﺑﻪ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎل 1397 ، ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤـﻮده و ﺗﺄﻳﻴﺪﻳـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط را در زﻣـﺎن ﺛﺒـﺖﻧـﺎم، ﺑـﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 
ي) ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی تحصیلی دوره روزاﻧﻪ در آزﻣﻮن ﻛﺎردانی ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ناپیوﺳﺘﻪ ﺳﺎل 1396 در ﺻﻮرت ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣـﻮن ﻛـﺎردانی ﺑـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ﻧﺎپیوﺳﺘﻪ ﺳﺎل 1397 ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ در دوره ﻫﺎی غیرروزاﻧﻪ (داﻧﺸـﮕﺎه آزاد اﺳـﻼمی، ﻧﻮﺑـﺖ دوم (ﺷـﺒﺎﻧﻪ)، غیراﻧﺘﻔـﺎعی، ﭘـﺮدیس ﺧﻮدﮔﺮدان و ﻣﺠﺎزی) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﻘﻂ در اﻳﻦ دوره ﻫﺎ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
اﻳﻦ داوﻃﻠﺒﺎن در ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در 
آزﻣـﻮن ﻛـﺎردانی ﺑـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ﻧﺎپیوﺳﺘﻪ ﺳﺎل 1397  ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ اوﻻً واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮمی و اﺧﺘﺼﺎصی ﻣﻨﺪرج در دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آزﻣﻮن (ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﻘﺮرات وﻇﻴﻔـﻪ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺑـﺮاي ﺑﺮادران) ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 1397/02/31 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺼﺮاف قطعی از ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑـﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ داوﻃﻠﺒـﺎن ﻣـﺬﻛﻮر در ﺻـﻮرت ﻋـﺪم اﻧﺼﺮاف ﻗﻄﻌﻲ از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه، در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﻗﺒﻮﻟﻲ در آزﻣﻮن، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم و اداﻣـﻪ ﺗﺤﺼـﻴﻞ در رﺷﺘﻪ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮد ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه: ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎلی غیردولتی- غیرانتفاعی، دورهﻫﺎی ﻧﻮﺑﺖ دوم (ﺷﺒﺎﻧﻪ) و اﻟﻜﺘﺮونیکی (ﻣﺠﺎزی) ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣـﻮزش ﻋﺎلی و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼمی در آزﻣﻮن ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ از دوره ﻛﺎردانی ﺑﻪ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ﻧﺎﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ ﺳـﺎل 1396، در ﺻـﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ (ﺑﺮای ﺑﺮادران) ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 
ك) ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ 87 ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﻣﻮزشی و درسی علمی-ﻛﺎرﺑﺮدی ﻣﻮرخ 1385/12/12، داﻧﺸﺠﻮیان دوره پودمانی داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ علمی کاربردی ورودي ﺳﺎلﻫﺎي 1383 و ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در آزﻣﻮن ورودي ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﮔﺮدد، ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﻲﺷـﺪﻧﺪ، در ﺻﻮرت ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن رﺷﺘﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﻗﺒﻮلی ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ، از ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﭘﻮدﻣﺎنی ﻣﻌﺎف ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻳـﻦ ﻗﺒﻴﻞ داوﻃﻠﺒﺎن در ﺻﻮرت ﻳﻜﺴﺎن و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدن ﻣﺪرك دوره ﭘﻮدﻣﺎنی آﻧﺎن ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻣﻘﻄـﻊ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ﻧﺎپیوسته ، ﺑﻼﻣـﺎﻧﻊ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ.
در ﻏﻴﺮاﻳﻨﺼﻮرت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده 10 آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزشی دورهﻫﺎی ﻛﺎردانی، ﻛﺎرﺷﻨﺎسی پیوﺳﺘﻪ و ﻧﺎپیوﺳﺘﻪ ﻣﺼﻮب ﺟﻠﺴﻪ 859 ﻣﻮرخ 1393/12/16 ﺷﻮرایﻋﺎلی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﻣﻮزش ﻋﺎلی وزارت ﻋﻠﻮم، تحقیقات و ﻓﻨﺎوری (ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 2/244759 ﻣﻮرخ (1393/12/24 ﻻزم اﺳـﺖ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ واﺣـﺪﻫﺎی درسی رﺷﺘﻪ ﻗﺒﻮلی، ﺗﻌﺪاد 6 واﺣﺪ درﺳﻲ ﺟﺒﺮاﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﺮه دروس ﺟﺒﺮاﻧﻲ در ﻣﻌﺪل ﻧﻴﻤﺴﺎل و ﻣﻌﺪل ﻛﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
 
ل) ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﻳﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﻛﻪ داوﻃﻠﺐ دارای ﻳﻜﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﻧﺒﻮده اﺳـﺖ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺛﺒﺖﻧﺎم، ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن و ﻳﺎ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ وی ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺎ وی رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 
می توانید دفترچه راهنمای ثبت نام وانتخاب رشته دوره های کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 97 را از اینجا دانلود نمایید
 آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 97


برای اطلاع از نحوه ویرایش اطلاعات ثبت نام خود و مطرح کردن سوالات تحصیلی دیگر با تحصیل مشاور تماس بگیرید
 


از خدمات مشاوره ای تحصیل مشاور رضایت دارید؟

لطفا من را وارد نمایید
لطفا سوال تحصیلی شما را وارد نمایید
در حال ارسال...ارسال اطلاعات موفقیت آمیز نبود.ارسال اطلاعات موفقیت آمیز بود.


کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، پرشین اسکای، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، مشاوره، مشاوره تحصیلی، پرشین بلاگ، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری،بلاگ اسکای، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی

97/3