خوش آمدید

مقطع دکتری


دکتری بالاترین مقطع تحصیلی دانشگاهی در ایران و معادل مدرک PhD در دانشگاه‌های آمریکایی و اروپایی است.

 

کسب دانشنامه (مدرک) در این مقطع معمولا نیازمند بین ۲ تا ۶ سال تحصیل و پژوهش پس از دوره کارشناسی ارشد و ارائه یک نوآوری در قالب پایان‌نامه دوره دکتری است. دکتری تخصصی یا PhD درحقیقت "اعلی درجه علمی" در علم موردنظر یا "صاحب فلسفه و اجتهاد علمی در دانش موردنظر" است. دکتری تخصصی بالاترین مدرک آکادمیک و دانشگاهی در جهان است که معمولاً در رشته‌های زیرمجموعهٔ "علوم پایه"، "کشاورزی و منابع طبیعی"، "فنی و مهندسی"، "علوم انسانی" و "هنر" و پس از گذراندن مدارج لیسانس و فوق لیسانس و ارائهٔ یک نوآوری در قالب پایان‌ نامهٔ دورهٔ دکتری کسب می‌شود.

رشته‌های پزشکی و داروسازی و دامپزشکی و دندان‌پزشکی، که دارای دکتری حرفه‌ای‌ اند، علاوه بر درجه PhD، دارای مرتبه‌های دیگری با عناوین "دوره تخصصی" در پزشکی "MD"، داروسازی "Pharm.D" دامپزشکی "DVSc"، دندان‌پزشکی "DT"، می‌باشند.

در سیستم آموزش و تحصیلات تکمیلی ایران آیین نامه ای که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مقطع دکتری منتشر کرده است به شرح ذیل می باشد:

 

آیین نامه مقطع دکتری (Ph.D)

آخرین آیین نامه آموزشی دوره دکتری پس از جمع آوری نظریه های کارشناسی و بررسی درجلسات مختلف کارگروه آموزشی، به دو شیوه زیر تدوین شد:

  • آموزشی-پژوهشی
  • پژوهشی

 

برگزاری هر یک از شیوه های، صرفا با مجوز شورای گسترش آموزش عالی مجاز خواهد بود. البته در شیوه پژوهش محور، طرح های پزوهشی، پس از تصویب در کمیته های تخصصی وتعیین کارفرمای مشخص و پیش بینی اعتبارات آن، که باید از اعتبارات خارج از موسسه تامین شده باشد، اجرا خواهد شد.

ماده 1) برای رعایت اختصار تعاریف زیر در این آیین نامه بکار می رود:

وزارت: منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

دوره دکتری: منظور دوره دکتری تخصصی (Ph.D) است.

موسسه: منظور هر یک از دانشگاهها وموسسه های آموزش عالی و پژوهشی کشور است مطابق مقررات وزارت مجازند دوره دکتری برگزار کنند.

گروه: منظور کوچکترین واحد سازمانی آموزشی یا پژوهشی موسسه است.

آیین نامه: منظور آیین نامه دوره دکترا است.

طرح پژوهشی تقاضا محور: طرح پژوهشی، دارای کارفرمای مشخص است که برابر قرارداد، اجرای ان به موسسه واگذار و اعتبارات کامل پروژه به همراه هزینه های نطارت بر آن توسط کارفرما تامین و نتیجه کار نیز تحویل گرفته می شود.

کمیته راهبری: منظور کمیته ای است که هدایت رساله دانشجو را در شیوه آموزشی-پژوهشی، استاد راهنما ودو نفر عضو هیات علمی باانتخاب گروه و در شیوه پزوهشی، مسئول گروه، معاون پزوهشی و کارفرما بر عهده دارد.

هیات داوران: منظور هیاتی است که ارزیابی نهایی رساله دانشجو در دوره دکترا را بر عهده دارد.

شورا: منظور شورای تحصیلات تکمیلی یا آموزشی دانشگاه در شیوه آموزشی-پژوهشی و برحسب مورد شورای پزوهشی موسسه در شیوه پژوهشی است.

مقطع دکتری، تحصیل مشاور، مشاوره تحصیلی, کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، دکترا

ماده 2) دوره دکترا بالاترین دوره تحصیلی آموزش عالی است که به اعطای مدرک تحصیلی می انجامد ورسالت آن تربیت افرادی است که با نوآوری در زمینه های مختلف علوم وفناوری و در رفع نیازهای کشور و گسترش مرزهای دانش موثر باشند.این دوره به دو شیوه آموزشی-پژوهشی و پژوهشی برگزار می شود.

ماده 3) شرایط پذیرش

الف) داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی

ب) داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مورد تایید وزارت

ج) داشتن صلاحیت علمی

د) داشتن توانایی در زبان خارجی

 ماده 4) ظرفیت پذیرش دانشجو با توجه به تعداد استاد راهنما که حداقل درمرتبه استادیار با حداقل دو سال سابقه تدریس دردوره های تحصیلات تکمیلی و راهنمایی دو پایان نامه کارشناسی ارشد باشد تعیین می شود ومسئولیت راهنمایی هر دانشجو از ابتدا بر عهده استاد راهنماست که به درخواست دانشجو و موافقت عضو هیات علمی وتایید گروه ذیربط تعیین می شود.

ماده 5) مجموع واحدهای دوره دکتری 36 واحد است که در شیوه آموزشی-پژوهشی 12 تا 18 واحد آن واحدهای درسی و 18 تا 24 واحد آن مربوط به رساله است و در شیوه پزوهشی نیز 3 تا 8 واحد آن واحدهای درسی و مرتبط با موضوع رساله دانشجو و 28 تا 33 واحد آن مربوط به رساله است که در برنامه درسی مصوب هر رشته تعیین می شود.

ماده 6) موضوع رساله: دانشجو موظف است، در شیوه آموزشی-پژوهشی تا پایان نیمسال اول و در شیوه پزوهشی از طرح های پژوهشی تقاضا محور همزمان با پذیرش، موضوع رساله خود را با هماهنگی استاد راهنما تعیین و پس از تصویب شورا، فعالیت پژوهشی خود را آغاز کند.

ماده7) ارزیابی جامع

ارزیابی جامع به منظور احراز قابلیت های آموزشی وپژوهشی دانشجو است که در شیوه آموزشی-پژوهشی، دانشجو باید با نظارت معاون آموزشی موسسه در یک آزمون که شامل دو یا سه درس اصلی به انتخاب استاد راهنما و تصویب گروه آموزشی است، شرکت کند.این آزمون باید به گونه ای باشد تا توانمندی، تحلیل واستنباط دانشجو از نظر اساتید راهنما و مشاور و 3 نفر از اعضای هیات علمی با پیشنهاد گروه وتایید معاون آموزشی موسسه برای آغاز فعالیت پژوهشی سنجیده شود و در شیوه پزوهشی، احراز قابلیت های پزوهشی دانشجو، بر اساس روند پیشرفت فعالیتهای پژوهشی دانشجو است که در پایان هر دو نیمسال تححصیلی از سوی کمیته راهبری سنجیده می شود.

ماده8) دانشجو پس از تدوین رساله وتایید استاد راهنما و به شرط کفایت دستاوردهای علمی رساله(چاپ حداقل یک مقاله برای دانشجویان در شیوه آموزشی-پژوهشی و دو مقاله برای دانشجویان شیوه پژوهشی درمجلات علمی-پژوهشی دارای نمایه معتبر بین المللی و همچنین در شیوه پژوهشی، باید استاد راهنما، مسئولیت کفایت کار انجام شده دانشجو را برای پاسخگویی به کارفرما یا دستگاه اجرایی بپذیرد)، موظف است در حضور هیات داوران از رساله خود دفاع کند.

ماده9) ارزیابی رساله براساس کیفیت علمی پژوهش انجام شده، میزان نوآوری، چگونگی دفاع از یافته های پژوهشی و نحوه نگارش انجام میشود ونتیجه آن به یکی از دو صورت زیر تعیین میگردد:

الف) قبول(در یکی از سطوح: عالی، بسیار خوب، خوب)

ب) غیر قابل قبول.

مقطع دکتری، مقطع دکترا، تحصیلات تکمیلی دکتری، مشاوره تحصیلی

ماده 10) دانشجو پس از گدراندن واحدهای درسی و کسب درجه قبول از رساله خود به دریافت درجه دکتری نائل می شود.

ماده 11) مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری در شیوه آموزشی-پژوهشی حئاقل سه سال ونیم و حداکثر چهارسال ونیم  و در شیوه پژوهشی حداقل 3 سال و حداکثر 4 سال است و در صورت ضرورت به پیشنهاد استاد راهنما وتایید گروه ذی ربط، در هر دو شیوه می توان حداکثر تا یک نیمسال تحصیلی به این مدت افزود.

ماده 12) در موارد زیر دانشجو از ادامه تحصیل درمقطع دکتری محروم می شود:

الف) میانگین کل نمره های درسی دانشجو کمتر از 16 شود.

ب) رساله دانشجو و دفاع مجدد غیر قابل قبول ارزیابی شود.

ج) مدت مجاز تحصیل دانشجو به پایان برسد.

د) صلاحیت علمی دانشجو برای استمرار فعالیت پژوهشی پس از دو ارزیابی جامع احراز نشود.

ماده 13) این آیین نامه در برگیرنده اصول کلی و ضوابط اصلی دوره دکتراست وموسسه موظف است شیوهنامه های اجرایی را به گونه ای تدوین کند که ضمن تحقق اصول کلی آیین نامه شروطی مغایر با آیین نامه برای دانش آموختگان ایجاد نشود.

ماده14) وزارت وموسسه به تناسب وظایف خود شیوه نامه های نظارت براجرای دوره دکترا را تنظیم و بر نحوه اجرای این آیین نامه و شیوه نامه های اجرای آن نظارت می کنند.

ماده15) این آیین نامه سال 89 در جلسه شورای برنامه ریزی آموزش عالی تصویب شد و برای دانشجویانی که از سال تحصیلی 90-89 و پس از ان در دوره دکتری پذیرفته می شوند لازم الاجراست و از تاریخ اجرا کلیه بخشنامه ها و آیین نامه های مغایر با این آیین نامه لغو می شود.

 


برای کسب اطلاع از تبصره ها و شرایط  دیگر این آیین نامه و ادامه تحصیل در مقطع دکتری می توانید با مشاوران ما در تحصیل مشاورتماس بگیرید

 

کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، پرشین اسکای، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، مشاوره، مشاوره تحصیلی، پرشین بلاگ، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری،بلاگ اسکای، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی


تحصیل مشاور، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری

مقطع دکتری، مدرک PhD، مصاحبه دکتری، سوالات مصاحبه دکتری، زمان مصاحبه دکتری، تاریخ مصاحبه دکتری، دانشنامه، دوره کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی، پایان‌نامه دوره دکتری، مدرک آکادمیک، علوم پایه، دکتری حرفه‌ای‌، تحصیلات تکمیلی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، آیین نامه مقطع دکتری،  آیین نامه آموزشی دوره دکتری، شورای گسترش آموزش عالی،  شیوه پژوهش محور، طرح پژوهشی تقاضا محور، کمیته راهبری،پایان نامه کارشناسی ارشد، مجلات علمی-پژوهشی، شورای برنامه ریزی آموزش عالی