خوش آمدید

مقطع کارشناسی


مقطع کارشناسی بر حسب اینکه شما چه رشته ای را انتخاب کنید به دو صورت کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته می توانید مدرک آنرا کسب کنید.
زمان مجازبرای تحصیل در این مقطع چهار سال و حداکثر شش سال تحصیلی می باشد و شما در پایان دوره می توانید مدرک لیسانس دریافت کنید.

دوره کارشناسی ناپیوسته بعد از گذراندن دوره کاردانی آغاز می شود و قبولی در آزمون ورودی کاردانی به کارشناسی شرط پذیرش دانشجو می باشد.
مدت تحصیل دردوره کارشناسی ناپیوسته دو سال و حداکثر سه سال است و دانشجو باید در این مدت تعداد 65 تا 70 واحد درسی را بگذراند.

دوره کارشناسی پیوسته با پشت سر گذاشتن دوره پیش دانشگاهی و قبولی در آزمون سراسری کنکور برای دانشگاه های آزاد، سراسری، پیام نور و غیرانتفاعی می باشد.
مدت تحصیل در این دوره 4 سال و حداکثر شش سال است که بر اساس رشته انتخابی دانشجو باید حداقل 130 و حداکثر 140 واحد درسی را بگذراند.

 


 مقررات و آئين نامه های آموزشی دوره كارشناسی 

شرايط ورود:
ماده 1:
1- مجاز بودن به تحصيل از نظر قوانين و مقررات جاري كشور و داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي، برابر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
2- داشتن گواهينامه پايان دوره متوسطه از داخل يا خارج كشور، مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش (با توجه به نظام جديد آموزش متوسطه) يا برابر آن براي آموزش های حوزوی (مطابق مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی) . يا داشتن گواهينامه دوره كاردانی برای ورود به دوره كارشناسی ناپيوسته كه حسب مورد به تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوری يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی رسيدهباشد.
3- پذيرفته شدن در آزمون ورودی
4- سپردن تعهد خدمت بر اساس ضوابط و قانون آموزش رايگان يا پرداخت شهريه مطابق تعرفه و مقرراتی كه از طريق مراجع ذيربط صادرمي شود.

نام نويسي:

ماده 2:
پذيرفته شدگان آزمون ورودی، موظفند در مهلت هايی كه توسط دانشگاه اعلام می شود، برای نام نویسی و انتخاب واحد مراجعه نمايند. عدم مراجعه برای نام نویسی در نخستين نیمسال تحصیلی پس از اعلام نتایج آزمون، انصراف از تحصيل تلقی خواهد شد.
ماده 3:
دانشجو موظف است در هر نیمسال، در زمانی كه دانشگاه اعلام می كند، برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه كند. عدم مراجعه دانشجو برای نام نويیسی بدون اطلاع و عذر موجه، در يك نيمسال، بمنزله انصراف ازتحصیل است. در صورت تأخير و يا عذر موجه، حق انتخاب واحد و ادامه تحصیل را در آن نيمسال ندارد. ولي آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصيل وی محسوب میشود.
تبصره:
دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خودداری از نام نویسی، با دلايل مستند، بطور مكتوب در اولين ماه بعد از آغاز هر نیمسال تحصیلی، به اداره آموزش دانشگاه اطلاع دهد.
 

منع تحصيل همزمان:
ماده 4:
دانشجو در يك زمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بيش از يك رشته و در هر رشته بيش از يك گرایش در يك يا چند دانشگاه را نخواهد داشت. در صورت تخلف، از ادامه تحصیل در يكی از رشته های انتخابی به تشخيص كمیسیون بررسی موارد خاص محروم و سوابق تحصیلی وی باطل اعلام مي شود و دانشجو دراين حال موظف است كليه هزينه های مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه های تعيين شده به دانشگاه ذيربط بپردازد.
تبصره:
دانشجویان ممتاز (استعدادهای درخشان)، از شمول اين ماده مستثنی هستند.
تعريف دانشجوی ممتاز و ضوابط اجرایی اين تبصره، توسط شورای هدايت استعدادهای درخشان در آموزش عالی تعيين و ابلاغ مي شود.
 

نظام آموزشی:
تعريف واحد درسی
ماده 5: آموزش در تمام دانشگاههای كشور مبتنی بر نظام واحدی است.
در نظام واحدی، ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجيده مي شود و قبولی يا ردی دانشجو در يك درس، به همان درس محدود است. هر واحد درس، مقدار يا ميزان درسی است كه مفاد آن به صورت نظری 17 ساعت، عملی ( يا آزمایشگاهی) 34 ساعت، كارگاهی (يا عملیات میدانی) 51 ساعت، كارآموزی، كارورزی (يا كاردر عرصه) 68 ساعت، در طول يك نيمسال تحصيلي (يا دوره تابستانی) و طبق برنامه مصوب شواري عالي برنامه ريزی تدريس مي شود. در مورد رشته هایی كه داراي پروژه هستند مدت اجرای پروژه متناسب با واحد آن، توسط استاد مربوط تعيين مي شود.
 

سال تحصيلي:
ماده 6:
هر سال تحصیلی مركب از دو نيمسال تحصیلی و درصورت لزوم يك دوره تابستانی است و هر نيمسال تحصیلی شامل 17 هفته و هر دوره تابستاني شامل 6 هفته آموزش است.
تبصره:
مدت امتحانات پايانی نيمسال يا پايان دوره تابستانی جزو مدت آموزش محسوب نمي شود.
 

واحدهای درسی و طول مدت تحصیل:
تعداد واحدها:
ماده 10:
تعداد واحدهای درسی لازم براي گذراندن هر يك از دوره های تحصیلی به شرح زير است: 
 
دوره های كاردانی: بين 68 تا 72 واحد
دوره های كارشناسی پیوسته غير از رشته های فنی و مهندسی: 130 تا 135 واحد
دوره های كارشناسی پيوسته فنی و مهندسی: 130 تا 140 واحد
دوره های كارشناسی ناپیوسته: 67 تا70 واحد
دوره های كارشناسی ارشد پیوسته: 172 تا 182 واحد
 
ماده 11:
هر دانشجو مي تواند در هر نیمسال تحصیلی حداقل 12 و حداكثر 20 واحد درسی را انتخاب كند.
تبصره 1:
در آخرین نیمسال تحصیلی، دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است.
تبصره 2:
درصورتيكه دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها يك درس باقيمانده داشته باشد، با نظر دانشكده و تأييد استاد مربوطه، مي تواند امتحان آن درس را در طول نيمسال از طريق معرفی به استاد بگذراند.
تبصره 3:
اگر دانشجویی در يك نیمسال میانگین كل نمراتش حداقل 17 باشد مي تواند با نظر دانشگاه در نيمسال بعد حداكثر تا 24 واحد درسی را انتخاب نمايد.
تبصره 4:
در مواردی كه دانشجو براي فراغت از تحصيل حداكثر 24 واحد باقی داشته باشد، حتي اگر مشروط باشد، با نظر دانشگاه، می تواند تمامي واحدهای باقيمانده را در يك نيمسال انتخاب كند.
تبصره 5:
تعداد واحدهای انتخابی در دوره تابستانی حداكثر 6 واحد درسی است.
ماده 12:
آن دسته از پذيرفته شدگان آزمون سراسری ورودی دانشگاهها در دوره های كاردانی و كارشناسی و كارشناسی ارشد پیوسته در همه رشته های تحصیلی كه نمره خام امتحان آنها، در آزمون ورودی، در يك يا چند درس، به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه پذيرفته، به تشخيص شورای آموزشی دانشگاه پذيرنده، از حدنصاب  معینی كمتر باشد، موظف حسب نياز رشته دروسی را كه آن دانشگاه تعيين می كند به عنوان دروس جبرانی يا (پيش نياز دانشگاهی) علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذرانند.
 
تبصره 1:
تعيين نوع درس، تعداد واحد، ريزمواد، نحوه ارائه و زمان تدريس دروس پيش نياز دانشگاهي بر عهده شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده است.
تبصره 2:
سازمان سنجش و آموزش كشور، موظف است پس از اعلام نتايج آزمون ورودی، كارنامه پذيرفته شدگان مشتمل بر نمره خام آنها را در هر يك از مواد امتحانی در اختيار دانشگاه های ذيربط قرار دهند.
 
طول دوره:
ماده 13:
حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره های كاردانی و كارشناسی ناپيوسته 3 سال و در دوره های كارشناسی پیوسته 6 سال است. درصورتی كه دانشجو نتواند واحدهای دوره را در حداكثر مدت مجاز تحصيل با موفقيت بگذراند از دانشگاه مربوطه اخراج مي شود.
 

حضور و غياب:
حضور در جلسات درس
ماده 14:
حضور دانشجو درتمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غيبت دانشجو در هر درس نبايد از 17/4 مجموع ساعات آن درس تجاوز كند، در غيراينصورت نمره دانشجو درآن درس صفر محسوب مي شود.
تبصره 1:
در صورتيكه غيبت دانشجو در هر درس بيش از 17/4 باشد ولي غيبت او موجه تشخيص داده شود، آن درس حذف مي شود. در اين حال رعايت حدنصاب 12 واحد در طول نيمسال براي وي الزامی نيست. ولي نيمسال مذكور بعنوان يك نيمسال كامل جزء سنوات تحصیلی دانشجو محسوب مي شود.
تبصره 2:
غيبت در جلسات 2هفته اول هر درس، بدليل حذف و اضافه يا به هر دليل ديگر مجاز نيست و در صورت پيشامد جزء 4/ 17 غيبت مجاز دانشجو محسوب مي شود.
 

غيبت در امتحان:
ماده 15:
غيبت غيرموجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غيبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس مي گردد.
ماده 16:
تشخيص موجه بودن غيبت در جلسات درس و در امتحان برعهده شورای آموزشی آن دانشگاه يا كميته منتخب آن شورا است.
 

حذف و اضافه:
ماده 17:
دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصیلی، فقط در مهلتی كمتر از 2هفته، پس از شروع نيمسال تحصیلی حداكثر 2 درس ديگر انتخاب يا 2 درس انتخابی خود را حذف يا 2 درس انتخابی خود را با 2 درس ديگر جابجا نمايد، مشروط برآنكه تعداد واحدهای انتخابی وی ازحد مقرر تجاوز نكند.
ماده 18
در صورت اضطرار، دانشجو مي تواند تا 5 هفته به پايان نيمسال تحصیلی مانده، فقط يكي از درسهای نظری خود را با تأييد گروه آموزشی مربوط حذف كند، مشروط بر آنكه اولا غيبت دانشجو در آن درس بيش از 17/4 مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانياً تعداد واحدهای باقيمانده وی از 12 واحد كمتر نشود.
ماده 19:
حذف كليه درسهای اخذ شده در يك نيمسال، تنها در صورتي مجاز است كه بنا به تشخيص شورای آموزشی دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد. دراينصورت نيمسال مزبور جزء حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو محسوب خواهد شد.
مقطع کارشناسی

ارزيابي پيشرفت تحصیلی دانشجو:
معيارهای ارزيابی
ماده 20: پيشرفت ارزيابی پيشرفت دانشجو در هر درس بر اساس ميزان حضور و فعاليت در كلاس، انجام تكاليف درسی و نتايج امتحانات بين نيمسال و پايان نيمسال صورت مي گيرد و استاد هر درس مرجع ارزيابی دانشجو در آن درس است.
تبصره:
برگزاری امتحان پايان نيمسال برای هر درس الزامی است.
 ماده 21:
معيار ارزيابی پيشرفت تحصیلی دانشجو نمره درس است و نمرات دانشجو در هر درس بصورت عدد بين 0 تا 20 تعيين مي شود.
ماده 22:
حداقل نمره قبولی هر درس 10 است. دانشجويي كه در هر يك از دروس الزامی مردود شود، در اولين فرصت، ملزم به تكرار آن است. با اين حال نمرات كليه دروس اعم از قبولي و ردي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين منظور مي شود.
تبصره:
اگر دانشجویی در يك درس اختياری مردود شد، به جاي آن درس مي تواند از جدول دروس انتخابی در برنامه مصوب، درس ديگری را انتخاب كند.
 

درس ناتمام:
ماده 23:
در موارد استثنایی، نمره تمرين دبیری، كارآموزی و كارورزی، عملیات صحرایی، كار در عرصه و دروسی را كه در برنامه آموزشي مصوب، توأم با پروژه ارائه مي شود، درصورتيكه به تشخيص استاد و تأييد گروه آموزشی مربوطه، تكميل آنها در طول يك نيمسال تحصیلی ميسر نباشد، ناتمام تلقی مي گردد. نمره ناتمام بايد حداكثر تا پايان نيمسال بعد به نمره قطعی تبديل گردد.
 

اعلام نمرات:
ماده 24:
استاد موظف است گزارش نمره نهایی هر درس را حداكثر ظرف 10 روز پس از برگزاری امتحان آن درس به اداره آموزش دانشكده يا واحد مربوط تسليم نمايد.
ماده 25:
اداره آموزش هر دانشكده يا واحد ذيربط هر دانشگاه موظف است نمرات دانشجويان را حداكثر تا 2 هفته پس از برگزاری آخرين امتحان هر نيمسال و بعد از رسيدگی به اعتراض های دانشجويان و رفع اشتباه های احتمالی به آموزش كل دانشگاه تسليم نمايد.
تبصره:
نمره پس از اعلام به آموزش كل دانشگاه غير قابل تغيير است.
 
ميانگين نمرات:
ماده 26:
در پايان هر نیمسال تحصیلی، ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال و ميانگين كل نمرات او تا پايان آن نيمسال و در پايان دوره تحصیلی، ميانگين كل نمرات دانشجو، محاسبه و در كارنامه وی ثبت مي شود.
تبصره 1:
برای محاسبه ميانگين نمرات، تعداد واحدهای هر درس در نمره آن درس ضرب مي شود و مجموعه حاصل ضرب ها در تمام دروسي كه دانشجو برای آنها نمره گرفته است (اعم از ردی يا قبولی) بر تعداد كل واحدهای اخذ شده تقسيم مي شود.
تبصره 2:
دوره تابستانی، به عنوان نيمسال تحصیلی محسوب نمي شود. نمرات دروسی كه دانشجو در دوره تابستانی مي گذراند، تنها در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب مي شود. به همين نحو نمرات دانشجو، در نيمسالی كه الزاماً كمتراز 12 واحد انتخاب مي كند، و كسر بودن واحدها خارج از اراده او است نيز مانند دروس تابستانی در میانگين كل او محاسبه مي شود، ولی آن نيمسال جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو محسوب خواهد شد.
 

نام نویسی مشروط:
ماده 27:
ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال تحصیلی نبايد كمتر از 12 باشد، درغيراينصورت نام نویسی دانشجو در نيمسال بعد، به صورت مشروط خواهد بود.
 ماده 28:
دانشجویی كه به صورت مشروط نام نویسی كند، جز در آخرين نيمسال تحصیلی حق انتخاب بيش از 14 واحد درسی در آن نيمسال را ندارد.
 

اخراج دانشجوی مشروط:
ماده 29:
درصورتيكه ميانگين نمرات دانشجو در دوره های كارشناسی و كارشناسی ارشد پیوسته در سه نيمسال متوالی يا 4 نيمسال متناوب و در دوره های كاردانی و كارشناسی ناپیوسته در دو نيمسال تحصیلی، اعم از متوالي يا متناوب، كمتر از 12 باشد در هر مرحله ای كه باشد، از ادامه تحصيل محروم مي شود.
ماده 30:
دانشجویی كه به لحاظ مشروط شدن يا به هر دليل ديگر از ادامه تحصيل در دوره كارشناسی محروم يا منصرف مي شود درصورتيكه حداقل 70 واحد درسي را با نمره قبولی گذرانده باشد مي تواند مدرك كاردانی در همان رشته دريافت نمايد.
تبصره:
صدور مدرك كاردانی حسب تقاضای دانشجو و صرف نظر از وجود دوره كاردانی مصوب در آن رشته يا مجری بودن دانشگاه صادركننده مدرك كاردانی صورت مي گيرد.
ماده 31:
دانشجویی كه بدليل مشروط شدن بيش از حد، از ادامه تحصيل محروم مي شود، در صورت انجام يا لغو تعهداتی كه در دوران تحصيل سپرده است، مي تواند برای تحصیل مجدد در آزمون سراسری شركت كند و در صورت قبولی در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصيل دهد. دانشگاه پذيرنده مي تواند، واحدهایی را كه دانشجو در رشته قبلی گذرانده است، با برنامه رشته جديد تطبيق داده و طبق ضوابط اين آيين نامه بعضی يا تمام آنها را بپذيرد.
 

مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل:
مرخصی تحصیلی
ماده 33:
دانشجو مي تواند در دوره های كارشناسی حداكثر براي 2 نيمسال متوالي يا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده كند.
تبصره 1:
مدت مرخصي تحصیلی جزو حداكثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب مي شود.
تبصره 2:
مادران شاغل به تحصيل مي توانند از يك نيمسال تحصیلی مرخصی زایمان (علاوه بر مرخصی مجاز دوره) بدون احتساب در سنوات تحصیلی استفاده كنند.
ماده 34:
تقاضای مرخصی تحصیلی بايد به صورت كتبی، حداقل 2 هفته قبل از شروع نام نویسی هر نيمسال، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشكده يا دانشگاه تسليم گردد.
تبصره:
اداره آموزش موظف است پس از كسب نظر از گروه آموزشی ذيربط قبل از اتمام مهلت نام نویسی، موافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشجو را كتبی به وی ابلاغ نمايد.
 

انصراف از تحصيل:
ماده 35:
ترك تحصيل بدون كسب مجوز از دانشگاه محل تحصيل، انصراف ازتحصيل محسوب مي شود و دانشجوي منصرف از تحصيل، حق ادامه تحصيل ندارد.
تبصره:
درموارد استثنائي، كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي داند، بايد دلايل آن را حداقل يك ماه قبل از پايان همان نيمسال به دانشگاه ارائه دهد. در صورت تأييد موجه بودن ترك تحصيل توسط دانشگاه، آن نيمسال جزو مرخصي تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.
ماده 36:
دانشجويي كه بخواهد از تحصيل منصرف شود، بايد درخواست خود را شخصا به اداره آموزش دانشگاه تسليم نمايد. اين دانشجو مجاز است فقط براي يك بار در فاصله يك ماه از تاريخ درخواست، تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد. پس از انقضاي اين مهلت، حكم انصراف از تحصيل وي صادر مي گردد و دانشجو پس از آن، حق ادامه تحصيل در آن دوره را ندارد.
تبصره 1:
دانشجوي منصرف از تحصيل موظف است به كليه تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است، عمل كند.
تبصره 2:
تحصيل مجدد دانشجوي منصرف از تحصيل موكول به شركت و قبولی آزمون سراسری براساس ضوابط است. مرخصي تحصیلی همسر دانشجوی بورسیه و همسر كاركنان دولت
ماده 37:
دانشجويي كه به عنوان همسر يكي از كاركنان دولت، يا همسر يكي از دانشجويان بورسيه، به عنوان همراه، به خارج از كشور اعزام مي شود، مي تواند با ارائه حكم مأموريت همسر و به تشخيص و تأييد شورای آموزشی دانشگاه، علاوه بر استفاده از ميزان مرخصی استحقاقی در طول دوره تحصيل، تا 4 سال ديگر نيز از مرخصی تحصيلی بدون احتساب در سنوات بهره مند گردد.
 

انتقال:
تعريف انتقال
ماده 38:
انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر در همان رشته و همان مقطع تحصیلی است.
ماده 39:
انتقال دانشجو به هر يك از دانشگاه های تهران ممنوع است جز در موارد زير:
1- شهادت، فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، بطوريكه وی به تشخيص مراجع قانونی، به عنوان كفییل خانواده شناخته شود.
2- معلوليت مؤثر دانشجو، به نحويكه به تشخيص شورای عالی پزشكی بطور مستقل به ادامه زندگی قادر نباشد.
3- ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر، كه محل تحصيل يا اشتغال شوهر در تهران باشد به تأييد مراجع ذيربط.
تبصره:
هر يك از موارد مذكور در اين ماده بايد بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد.
ماده 40:
انتقال دانشجو از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تهران به شهرستانها و از شهرستانها به يكديگر، در يك رشته و در يك مقطع، به شرط موافقت دانشگاههای مبدأ و مقصد، بلامانع است.
ماده 41:
انتقال از دوره های شبانه به روزانه، از دانشگاه پيام نور به دانشگاههای حضوری (اعم از روزانه و شبانه) و از دانشگاههای غیردولتی به دانشگاههای دولتی ممنوع است ولی انتقال به عكس آن، با موافقت مبدأ و مقصد، بلامانع است.
ماده 46:
در صورت انتقال فقط واحدهای گذرانده شده دانشجو كه نمرات آنها 12 و يا بالاتر است پذيرفته می شود و پذيرفتن واحدهایی كه نمره آنها كمتر از 12 است، بر عهده دانشگاه مقصد است. در هر حال حذف احتمالی واحدهای درسی دانشجوی انتقالی در حدودی مجاز است كه وی امكان گذراندن واحدهای باقيمانده خود را در طول مدت مجاز تحصيل داشته باشد.
تبصره:
تمام نمرات درسی دانشجو در دانشگاه مبدأ اعم از قبولی يا ردی و سوابق آموزشی دانشجوی انتقالی از لحاظ مشروطی، عيناً در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات دروس پذيرفته شده، فقط در محاسبه ميانگين كل او محسوب مي شود.
ماده 47:
مدرك فراغت ازتحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر مي گردد و در آن مدرك، تعداد واحدهای گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدها در دانشگاههای مبدأ و مقصد با ذكر ميانگین نمرات آنها و سوابق تحصیلی دانشجو قيد مي شود.
 
دانشجوي مهمان:
ماده 49:
در مواردی كه دانشجو بطور موقت، ناگزير به تغییر محل تحصیل خود باشد، مي تواند با موافقت دانشگاههای مبدأ و مقصد، به عنوان دانشجوی مهمان، به طور موقت، برای مدت معین، محل تحصیل خود را تغيير دهد.
ماده 50:
مهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه، مشروط براين است كه، دانشجو حداقل يك نیمسال تحصیلی خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد.
ماده 51:
مهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه برای گذراندن يك يا چند درس بصورت تكدرس با نظر دانشگاه مبدأ و موافقت دانشگاه مقصد بلامانع است.
ماده 52:
هر دانشجو در هر رشته مي تواند حداكثر يك نیمسال در دوره كاردانی، يا دو نیمسال در دوره كارشناسی، در يك دانشگاه، بطور تمام وقت، بصورت مهمان تحصيل كند. در هر حال نبايد تعداد دروسی را كه دانشجو بصورت مهمان (چه بصورت تمام وقت و چه به صورت تكدرس) در يك يا چند دانشگاه گذرانده است، از 40 درصد كل واحدهای دوره تجاوز كند.
تبصره:
انتخاب واحد دانشجو، چه به صورت تكدرس و چه به صورت تمام وقت، بايد با اطلاع گروه آموزشی دانشگاه مبدأ و طبق شرايط دانشگاه مقصد باشد.
ماده 53:
واحدهايي را كه دانشجوی مهمان در يك دانشگاه مي گذراند، عينا در كارنامه او در دانشگاه مبدأ ثبت مي شود و نمرات آنها در محاسبات میانگین نیمسال و میانگین كل او منظور خواهد شد.
ماده 54:
مدرك فراغت ازتحصیل دانشجوی مهمان در هر صورت توسط دانشگاه مبدأ صادر مي شود. 
 

تغيير رشته:
ماده 55:
دانشجو در طول دوران تحصيل در مقطع كاردانی و كارشناسی مي تواند، با داشتن شرايط زير و موافقت گروه آموزشی ذيربط از يك رشته به رشته ديگر در يك گروه آزمایشی و همان دانشگاه تغيير رشته دهد:
1- ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بلامانع باشد.
2- حداقل (6/1) و حداكثر(3/2) واحدهای دوره را گذرانده باشد.
3- نمره آزمون ورودی متقاضی از نمره آزمون پايين ترين فرد پذيرفته شده در سهميه و رشته مورد تقاضا در همان سال كمتر نباشد.
4- با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل، امكان گذراندن واحدهای درسی مورد نياز در رشته جديد را داشته باشد.
تبصره:
دانشجو در هر يك از مقاطع تحصیلی، تنها يكبار مي تواند تغيير رشته بدهد.
ماده 56:
تغيير رشته در مقاطع تحصیلی هم سطح، صورت مي گيرد. درغيراينصورت، فقط از مقطع بالاتر به مقطع پائينتر، امكان پذير است.
ماده 57:
درصورت موافقت با تقاضای تغيير رشته، دانشجو موظف است در اولين فرصت در رشته جديد نام نویسی كند و پس از نام نویسی، دانشجو حق بازگشت به رشته قبلی را ندارد.
تبصره:
اقدام نكردن دانشجو به نام نویسی در رشته جديد در وقت معين به منزله انصراف از تغيير رشته تلقی مي گردد وحق تغيير رشته تا پايان دوره از وي سلب مي شود.
ماده 58:
دروسي كه دانشجو در رشته قبلی گذرانده است در گروه آموزشی رشته جديد بررسی و معادل سازی مي شود و فقط دروسی از وي پذيرفته مي شود كه به تشخيص گروه آموزشی، با دروس رشته جديد، اشتراك محتوایی داشته باشد و نمره هر يك از آن دروس نيز كمتراز 12 نباشد.
تبصره 1:
دروس پذيرفته شده در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه ميانگين كل منظور مي شود، ولي نمرات دروس پذيرفته نشده، بدون احتساب در ميانگين، در كارنامه دانشجو باقي مي ماند. در اين حال، چنانچه ميانگين كل واحدهای پذيرفته نشده او كمتر از 12 باشد، جمعاً به عنوان يك نيمسال مشروطی برای دانشجو در رشته جديد منظور مي شود.
تبصره 2:
درصورتيكه تعداد واحدهاي دروس پذيرفته نشده دانشجو، درحدی باشد كه امكان گذراندن واحدهاي مورد نياز رشته جديد را در طول مدت مجاز تحصيل، از وي سلب كند، با تقاضاي تغيير رشته او موافقت نمي شود.
ماده 61:
متقاضي تغيير رشته بايد درخواست خود را همراه مدارك لازم، حداقل 6 هفته پيش از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه در محل تحصيل خود تسليم نمايد.
ماده 62:
تغيير رشته از مقطع كارشناسی به مقطع كاردانی بلامانع است. دراين حال برای اينگونه دانشجویان، حداكثر مدت مجاز تحصيل برمبنای دوره كاردانی محاسبه و به ازای هر20 واحد پذيرفته شده از دانشجو، يك نيمسال از طول تحصيل وی كاسته مي شود.
 

پذیرش واحدهای درسی:
ماده 63:
معادل سازی و پذيرش دروسی كه قبول شدگان آزمون سراسری قبلا در دانشگاهها يا ديگر مقاطع تحصیلی گذرانده اند با رعايت شرایطی به شرح زير مجاز است:
1- دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به شركت در آزمون ورودی رشته جديد باشد.
2- دانشگاه قبلی و مدارك تحصیلی آن مورد تأييد وزارت علوم تحقیقات وفناوری يا وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكی باشد.
3- تحصیل دانشجو در دانشگاه قبلي مطابق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی باشد.
4- محتواي آموزشي دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جديد به تشخيص گروه آموزشی اشتراك محتوايي داشته و نمره هر يك از دروس از 12 كمتر نباشد.
تبصره 1:
معادل سازی و پذيرفتن دروس توسط گروه های ذيربط در دانشگاه پذيرنده انجام مي شود.
تبصره 2:
نمرات دروس پذيرفته شده از دانشجو در محاسبه ميانگين نيمسال محسوب نمي شود ولي در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب خواهد شد.
تبصره 3:
به ازاء هر 20 واحد از دروس پذيرفته شده دانشجو يك نيمسال تحصیلی از حداكثر مدت مجاز تحصيل وي كاسته مي شود.
 

فراغت از تحصيل:
ماده 64:
دانشجویی كه كليه واحدهای درسی يكي از دوره های كاردانی، كارشناسی ناپیوسته و كارشناسی پيوسته را طبق مصوب و براساس مقررات اين آيين نامه با موفقيت گذرانده باشد، فارغ التحصيل آن دوره شناخته مي شود.
تبصره:
تاریخ فراغت ازتحصیل، روزي است كه آخرين نمره درسی دانشجو توسط استاد به اداره آموزش دانشكده يا دانشگاه تحويل مي شود.
ماده 65:
میانگین كل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصيل، بايد حداقل 12 باشد، تا در رشته تحصیلی خود حسب مورد مدرك كاردانی يا كارشناسی دريافت كند. درصورتيكه ميانگين نمرات دانشجو از 12 كمتر باشد، چنانچه از نظر طول تحصيل مانعی نداشته باشد، مي تواند تا حداكثر 20 واحد درسی از درسهایی را كه با نمره كمتر از 12 قبول شده است در يك نيمسال تحصیلی (در دوره كاردانی) و 2 نيمسال تحصيلي (در دوره كارشناسی)، مجدداً انتخاب و آن درس را تكراركند، تا ميانگين كل خود را جبران نمايد. دراينصورت نمرات دروس تكراری علاوه بر نمرات قبلي، دركارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين كل نمرات او محسوب مي شود.
تبصره:

دانشجویی كه نتواند يا نخواهد از مقررات مذكور در اين ماده استفاده كند يا عليرغم استفاده از آن نتواند كمبود ميانگين كل نمرات خود را جبران نمايد، درصورتيكه مقطع تحصیلی او كاردانی است، از تحصيل محروم و اخراج مي شود و درصورتيكه در مقطع كارشناسی يا كارشناسی ارشد پیوسته باشد. براساس ماده 30 و تبصره آن مي تواند با اخذ مدرك تحصیلی پايين تر فارغ التحصیل شود.

97/4/31


برای کسب اطلاع از زمان  پذیرش بدون آزمون دانشگاه های کشور با تحصیل مشاور تماس بگیرید

کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، مشاوره، مشاوره تحصیلی، پرشین بلاگ، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری،بلاگ اسکای، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، پرشین اسکای، تحصیل مشاور


تحصیل مشاور، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری

مقطع کارشناسی، کارشناسی، دوره کارشناسی، دروس کارشناسی، ثبت نام کارشناسی، کارشناسی سراسری، کارشناسی آزاد، کارشناسی پیام نور، کارشناسی علمی کاربردی، کارشناسی غیر انتفاعی، کارشناسی ممتاز، دانشجوی کارشناسی، پذیرش کارشناسی، قبولی کارشناسی، مدرک کارشناسی، مدرک کارشناسی، مدارک کارشناسی، ترم های کارشناسی، شهریه کارشناسی، قبولی در دوره کارشناسی، آزمون کارشناسی، آیین نامه کارشناسی، مشاوره کارشناسی، مشاوره انتخاب رشته کارشناسی، کاردانی به کارشناسی، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته