خوش آمدید

مقطع کارشناسی ارشد


آيين‌نامه جدید دوره‌های کارشناسی ارشد از سوی وزارت علوم تحقیقات و فنآوری ابلاغ شد .
طبق این آیین نامه جدید دوره های کارشناسی ارشد می تواند به سه شيوه آموزشی - پژوهشی، آموزشی، و پژوهشی انجام شود . 
 
این آیین نامه جدید به شرح زیر می باشد .
 
مقدمه
سرعت پرشتاب علم و فناوری و ظهور پيشرفت‌های عظيم علمی در هزاره سوم، کشورهای جهان  را در شرايطی قرار داده است که ، ايجاد تحول راهبردی در برنامه‌های توسعه امری حياتی و گامی اساسی در جهت توسعه همه جانبه است و بر اين مبنا آموزش عالی و تمامی کارگزاران نظام علمی کشور و به طور کلی نهادهای مولد انديشه نقش کليدی در تبيين و تحقق اين تحول راهبردي- با الهام از برنامه‌های توسعه و اهداف بلند سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ايران- خواهند داشت. 
متوليان و برنامه‌ريزان حوزه آموزش عالی  کشور نيز همسو و هماهنگ با نهضت تحول خواهی کشور و بهره‌مندی از فرصت‌های پيش آمده، در راستای ارتقای کيفيت، لزوم بازنگری آيين‌نامه‌ها،  ضوابط و مقررات آموزشی را در صدر اولويت‌های کاری خود قرار داده‌اند. برای نيل به اين مقصود، در گام نخست، آيين‌نامه دوره‌های کارشناسی ارشد به لحاظ ضرورتی که در بازنگری و اصلاح آن احساس مي‌شد- با همکاری و هماهنگی  دانشگاه‌ها  و مؤسسات آموزش عالی و... طی جلسات متعدد کارگروه آموزشی، به سه شيوه آموزشی - پژوهشی، آموزشی، و پژوهشی تدوين شده است.
 
ماده1- هدف از تدوين آيين‌نامه دوره‌های کارشناسی ارشد به سه شيوه  آموزشی - پژوهشی ، آموزشی  و پژوهشی، تقويت و توسعه دوره‌های تحصيلات تکميلي، ارتقای کيفيت، تنوع بخشی به شيوه‌های نوين ارایه آموزش، پاسخگويی مناسب به افزايش تقاضا برای ورود به دوره‌های تحصيلات تکمیلی، تقويت و ارتقای سطح کيفی و کمی اين دوره‌ها و همسان‌سازی آن با برنامه‌های توسعه و ديگر اسناد راهبردی کشور است تا با بهره‌مندی از آن در تربيت متخصصان و پژوهشگران ماهر و برجسته در سطح کشور بکوشيم.
 
مادة 2- تعاريف
 
دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته: دوره‌ای بالاتر از دوره کارشناسی است که براساس برنامه‌های مصوب شورای گسترش ‌آموزش عالی، به اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته مربوط منتهی مي‌شود.
شيوه آموزشی - پژوهشی: دوره‌ای که محتوای برنامه آن مشتمل بر واحدهای درسی و  پايان‌نامه است.
 شيوه آموزشی: دوره‌ای با محوريت آموزش ، است که دانشجو پس از گذراندن  واحدهای درسی و بدون گذراندن پايان‌نامه دانش‌آموخته مي‌شود .
شيوه پژوهشیي: دوره‌ای با محوريت پژوهش که دستاورد آن (ارائه فناوری جديد، ارائه نظريه و ايده جديد، توليد دانش فني، ثبت اختراع،...) شود و مشتمل بر اخذ واحدهای درسی محدود و الزام به ارایه پايان‌نامه است.
پايان‌نامه: فعاليت پژوهشي- تحقيقاتی است که در يک زمينه رشته تحصيلی مربوط و تحت راهنمايی استاد راهنما انجام مي‌گيرد.
مؤسسه: منظور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجری دوره‌های کارشناسی ارشد است.
شورا- منظور شورای تحصيلات تکميلی مؤسسه است.
سمینار- منظور تحقیق و تتبع نظری است.
 
ماده3- نحوه اجرای دوره: اين دوره به صورت روزانه، شبانه، نيمه‌حضوری، مجازی و بين‌المللی طبق ضوابط مربوط قابل اجرا مي‌باشد.
 
ماده 4- شرايط ورود
 
الف- داشتن شرايط عمومی ورود به آموزش عالی
ب- دارا بودن مدرک رسمی پايان دوره کارشناسی اعم از پيوسته و ناپيوسته مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
ج- قبولی در آزمون ورودی مورد تأييد وزارت يا کسب پذيرش از مؤسسه براساس مقررات مصوب
 
ماده5- دروس جبرانی
 
چنانچه رشته دوره کارشناسی با رشته دوره تجانس نداشته باشد دانشجو بايد به تشخيص گروه آموزشی، تعدادی از دروس را تحت عنوان جبرانی بگذراند.
 
تبصره 1- حداکثر دروس جبرانی 12 واحد مي‌باشد که در ابتدای دوره قبل از دروس اصلی ارائه مي‌شود.
تبصره 2- در انتخاب دروس، اولويت با دروس جبرانی است  تعيين تعداد و عناوين دروس براساس برنامه مصوب در هر رشته و زمان انتخاب آنها بر عهده شورای گروه است.
تبصره 3-  دروسی را که دانشجو قبلاً در دوره کارشناسی گذرانده است، تکرار آن  در صورتی که عنوان درس براساس سرفصل برنامه مصوب کارشناسی ارشد باشد، مجاز نيست.
تبصره 4- حداقل نمره قبولی در هر درس اعم از دروس دوره يا جبرانی 12 است.
 
ماده 6- مؤسسه موظف است به تناسب تعداد پذيرفته‌شدگان در اين دوره، مشاور تحصيلی برای هدايت دانشجويان تعيين نمايد.
 
ماده 7- تعداد واحدهای درسی را که دانشجو بايد در هر نيمسال تحصيلی در اين دوره اخذ نمايد حداقل 8 و حداکثر 12 است
ماده 8- ارزشيابی تحصيلي ميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال نبايد از 14 کمتر باشد.
ماده 9- آخرين نيمسال تحصیلی، دانشجو از شرط حداقل اخذ واحد معاف است و چنانچه ميانگين نمره دانشجو در اين نيمسال کمتر از 14 باشد، مشروط تلقی مي‌شود.
ماده10- ميانگين کل نمرات دانشجو در پايان دوره نبايد از 14 کمتر باشد، در غير اين صورت، دانش‌آموخته دوره کارشناسی ارشد شناخته نمي‌شود.
تبصره- دانشجويی که پس از گذراندن کليه دروس دوره در هر سه شيوه، ميانگين کل نمرات او از 14 کمتر باشد- در صورتی که حداکثر مدت مجاز تحصيل وی به پايان نرسيده باشد- مي‌تواند دروسی را که در آنها نمره کمتر از 14 احراز کرده است، فقط در يک نيمسال تکرار کند و در صورت جبران کمبود ميانگين کل، دانش‌آموخته مي‌شود. دانشجويی که به هر دليل نتوانند از اين فرصت استفاده کند، از ادامه تحصيل محروم مي‌شود و مدرکی دريافت نمي‌کند.
 
ماده 11- حضور و غياب
حضور دانشجو در تمامی برنامه‌های درسی و ديگر فعاليت‌های آموزشی و پژوهشی دوره الزامی است. غيبت دانشجو در هر درس نبايد از  16/3 مجموع ساعات آن درس تجاوز کند، در غير اين صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي‌شود.
 
تبصره 1: در صورتی که غيبت دانشجو در يک درس، بيش از حد مجاز بوده و از نظر مؤسسه، موجه تشخيص داده شود، آن درس از مجموعه دروس انتخابی دانشجو حذف مي‌شود. در اين صورت رعايت حد نصاب 8 واحد در آن نيمسال الزامی نيست. ولی آن نيمسال از نظر طول تحصيل برای دانشجو نيمسال الزامی نيست. ولی آن نيمسال از نظر طول تحصيل برای دانشجو يک نيمسال کامل محسوب مي‌شود.  
تبصره 2: غيبت در شيوة پژوهشی، ارزيابی ناموفق واحدهای پژوهشی اخذ شده در آن نيمسال است که طبق نظر هيأت داوران در مادة 33 انجام مي‌شود.
 
ماده 12- غيبت غير موجه در امتحان هر درس منجر به نمره صفر در آن درس مي‌شود. 
تبصره: در صورتی که غيبت دانشجو در امتحان، از نظر مؤسسه، موجه تشخيص داده شود، درس مزبور حذف مي‌شود. 
ماده13- مرخصی تحصیلی
دانشجوی دوره کارشناسی ارشد در هر سه شيوه مي‌تواند حداکثر يک نيمسال از مرخصی تحصيلی استفاده نمايد، مدت مذکور جزو سنوات تحصيلی دانشجو محسوب مي‌شود.
 
 ماده14- انصراف، اخراج و ترک تحصيل
 
دانشجو مي‌تواند به هر دليل از تحصيل اعلام انصراف نمايد. در اينصورت بايد درخواست خودر را مبنی بر انصراف به مؤسسه تسليم نمايد، چنانچه دانشجو بعد از يک ماه درخواست خود را پس نگيرد  آن مؤسسه نسبت به صدور گواهی انصراف اقدام مي‌نمايد.
تبصره1- دانشجوی انصرافی يا اخراج از تحصيل ( مشروطی دو نيمسال، سنوات بيش از حد مجاز) موظف است به تعهداتی که سپرده است عمل نمايد.
تبصره2- دانشجوی منصرف يا اخراج از تحصيل مي‌تواند درصورت تسويه حساب کامل با مؤسسه مجدداً درآزمون شرکت نمايد.
 
ماده15- طول دوره
طول مدت دوره در هر سه شيوه حداکثر 2 سال مشتمل بر 4 نيمسال تحصيلی است.
تبصره- درموارداستثنايی افزايش طول مدت دوره با تشخيص شورای تحصيلات تکميلی دانشگاه مجاز است. در هر صورت مدت دوره در هر سه شيوه نبايد از 5/2 سال تجاوز نمايد.
ماده16- انتقال ، تغيير رشته و مهمان
انتقال و تغيير رشته در هر سه شيوه دوره کارشناسی ارشد ممنوع است. 
تبصره 1- انتقال از دوره شبانه به روزانه ، نيمه حضوری و مجازی به حضوری اعم از (روزانه و شبانه) و از دانشگاه‌های غير دولتی به دانشگاه‌های دولتی ممنوع است.
تبصره 2- انتقال از يک شيوه به شيوه ديگر با رعايت سنوات دوره در اختيار مؤسسه آموزش عالی است.
تبصره 3- هر دانشجو در هر سه شيوه کارشناسی ارشد مي‌تواند حداکثردو نيمسال را با موافقت مؤسسه مبدأ و مقصد به عنوان مهمان بگذراند.
 
ماده17- معادل سازی دروس دردوره کارشناسی ارشد با نظر گروه آموزشی و با شرايط زير امکانپذير است.
الف- پذيرش وی برای ورود به دوره مورد تأييد وزارت باشد.
ب- مؤسسه قبلی دانشجو در رشته تحصيلی مورد تأييد وزارت باشد.
ج- سرفصل دروس گذرانده دانشجو براساس برنامه‌های مصوب شورای برنامه‌ريزی باشد.
 
ماده18- استاد راهنما 
استاد راهنما دردوره کارشناسی ارشد آموزشی- پژوهشی و پژوهشی به پيشنهاد دانشجو و با موافقت يکی از اعضای هيات علمی با مرتبه حداقل استادياری و تأييد شورا تعيين مي‌شود.
تبصره- چنانچه استاد راهنما خارج از مؤسسه آموزش عالی انتخاب مي‌شود به جای شرط استادياری داشتن مدرک دکتری الزامی است.
 
ماده 19- استاد مشاور به پيشنهاد استاد راهنما پس از تأييد شورا‌ی گروه از اعضای هيأت علمی داخل يا متخصصان خارج از دانشگاه انتخاب مي‌شود.
 
ماده 20 - ارزشيابی پايان نامه 
الف- نمره از 19 تا 20 : عالی
       نمره از 18 تا 99/18: بسيار خوب 
       نمره از 16 تا 99/17: خوب
       نمره از 14 تا 99/15: قابل قبول
مقطع کارشناسی ارشد
ب- نمره کمتر از 14: غيرقابل قبول 
تبصره - چنانچه ارزشيابی پايان نامه غير قابل قبول باشد دانشجو مجاز است حداکثر يک نيمسال در مدت مجاز تحصيل در جلسه دفاعيه شرکت و مجدداً از پايان نامه دفاع کند. دانشجویی که در فرصت تعیین شده نتواند از پایان نامه خود با موفقیت دفاع نماید، از ادامه تحصیل و دریافت مدرک تحصیلی محروم می شود.
 
ماده 21- به دانشجوی کارشناسی‌ ارشد که به هر دلیل از تحصیل باز می ماند، فقط یک گواهی که دانشجو چه دروسی را در چند واحد و با چه نمره ای گذرانده است اعطا مي‌شود.
ماده 22- ارزشيابی پايان نامه در جلسه دفاعيه توسط هيأت داوران انجام مي‌شود.
ماده 23- ترکيب هيأت داوران براساس دستورالعمل شورا است.
ماده 24- گواهينامه پايان دوره کارشناسی ارشد به هر سه شيوه (آموزشی - پژوهشی، آموزشی، و پژوهشی) ارزش یکسانی داشته و مي‌توانند در دوره تحصيلی بالاتر ادامه تحصيل دهند.
ماده 25- تعداد واحدهای دوره کارشناسی ارشد در هر سه شيوه (آموزشی - پژوهشی، آموزشی، و پژوهشی) بر حسب رشته حداقل 28و حداکثر 32 واحد است.
 
الف- شيوه آموزشی - پژوهشی
ماده26- تعداد واحد پايان نامه در اين شيوه حداقل 4 و حداکثر 6 واحد درسی برای همه رشته‌ها‌ و براساس برنامه مصوب مي‌باشد.
 
 ماده 27- پايان نامه
دانشجو موظف است پس از پايان نيمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی، موضوع پايان نامه خود را با نظر استاد يا اساتيد راهنما و تأييد گروه مربوط انتخاب نمايد. موضوع پایان نامه پس از تأیید شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده قطعیت می یابد.
 
ب- شيوه آموزشی
ماده 28- در این شیوه تمامی دوره به صورت واحدهای درسی بدون پايان نامه خواهد بود که گذراندن حداقل 2 و حداکثر 4 واحد سمينار (تحقيق و تتبع نظری) الزامی است.
* * *
ج- شيوه پژوهشی
ماده 29 - این شیوه پذیرش برای مؤسسات پژوهشی بوده و در مورد مؤسسات آموزشی منوط به تأمین کل هزینه ها (انجام تحقیق و حق الزحمه پایان نامه) از محل درآمدهای اختصاصی طرح پژوهشی کاربردی استاد راهنما قابل اجرا می باشد.
ماده 30 - دانشجو طی نيمسال اول موظف است موضوع پژوهش خود را با نظر استاد راهنما و تأييد گروه انتخاب نمايد. 
ماده 31 - تعداد واحدهای درسی در اين شيوه 6 تا 10 واحد است و دانشجو می تواند همزمان با واحدهای آموزشی، واحدهای پژوهشی خود را با نظر استاد راهنما و تأیید گروه انتخاب نماید.
ماده 32- حضور و غياب دانشجو در مرحله پژوهش در اين شيوه با نظر استاد راهنما و تأييد گروه و بر اساس تعداد جلسات مشاوره و راهنمايی صورت می پذيرد.
ماده 33 - روند پيشرفت پژوهش دانشجو در هر نيمسال با حضور استاد راهنما، نماینده تحصیلات تکمیلی مؤسسه و یکنفر از اعضای هیأت علمی متخصص به انتخاب مدیر گروه ذیربط، مورد ارزيابی قرار مي‌گيرد.
تبصره 1: کل واحدهای پايان‌نامه در اين شيوه به سه نيمسال تقسيم شده و دانشجو در هر نيمسال يک سوم ( ) آنها را تحت عنوان بخش اول پايان‌نامه اخذ مي‌نمايد.
تبصره 2- حداقل نمره قبولی پس از داوری روند پيشرفت پژوهش دانشجو در هر نيمسال نمره 14 است.
تبصره 3- چنانچه نمره پيشرفت پژوهشی دانشجو در هر ارزيابی کمتر از 14 باشد وی در آن نيمسال مشروط تلقی مي‌شود.
ماده34 - ارزيابی نهايی در اين شيوه، دفاع از پايان نامه است که در آخرين مرحله تحصيل دانشجو انجام مي‌شود.
* * *
سایر مقررات:
ماده 35-  اجرای هر يک از شيوه‌ها آموزشی- پژوهشی، آموزشی و پژوهشی دردوره توسط مؤسسه با مجوز از شورای گسترش آموزش عالی مجاز است.
ماده 36-  در مواردی که آيين‌نامه ساکت است تصميم گيری بر عهده شورا مي‌باشد.
ماده 37 - آيين‌نامه دربر گيرنده اصول و ضوابط کلی دوره کارشناسی ارشد به سه شيوه اجرايی مي‌باشد و مؤسسه موظف است دستورالعمل اجرايی آن را در چارچوب آيين‌نامه تدوين و پس از تصويب در شورا اجرا کند.
ماده 38  - تفسير آيين‌نامه برعهده معاونت آموزشی وزارت است و در صورت بروز ابهام، نظر معاونت مذکور مورد استناد قرار خواهد گرفت.
 
 
  کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، پرشین اسکای، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، مشاوره، مشاوره تحصیلی، پرشین بلاگ، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری،بلاگ اسکای، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی

 

تحصیل مشاور، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری
مقطع کارشناسی ارشد، کارشناسی ارشد، ارشد، مقطع ارشد، کارشناسی، ارشد به دکتری، کارشناسی به ارشد، مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد، مشاوره کارشناسی ارشد، کنکور ارشد، آزمون ارشد، انتخاب رشته کارشناسی ارشد، انتخاب رشته ارشد، رشته های کارشناسی ارشد، رشته های ارشد، دوره کارشناسی، دوره کارشناسی ارشد، آیین نامه کارشناسی ارشد، آیین نامه ارشد