خوش آمدید

 پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز كارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف

 


دانشگاه صنعتی شریف بر اساس آیین نامه "پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصيلی کارشناسیارشد" وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، هر ساله از ميان دانشجویان کارشناسی ورودی و دانشجویان دورشته ای ورودی سالهای تحصیلی قبل
این دانشگاه و دانشگاههای سطح یک کشور بر اساس اعلام وزارت عتف ، تعداد محدودی را بدون آزمون ورودی جهت ورود به دوره های کارشناسی ارشد میپذیرد. 
متقاضيان ميبايست فرم درخواست و مدارک خود را در تاريخ هایی که دانشگاه اعلام میکند به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه ارائه كنند.
 

حداقل شرايط لازم جهت درخواست:

1- دانشجویان دانشگاه شریف: با گذراندن حداقل سه چهارم از واحدهای دوره کارشناسی خود تا نيمسال ششم تحصيلی جزء20% نخست دوره کارشناسی رشته مربوطه باشند.
2- دانشجویان سایر دانشگاههای مشمول این فراخوان: پس از گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای دوره کارشناسیخود جزء رتبه های 1 تا 3 در رشته تحصيلي (رتبه در گرايش قابل قبول نيست) مربوطه باشند. پرونده داوطلبان صرفاً در صورت وجود گواهی رتبه بررسی خواهد شد.
3- اتمام تحصيالت کارشناسی تا تاریخی که دانشگاه صنعتی شریف اعلام می کند.
 
تــذكر:
پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد فقط به منظور تشویق و حمایت از دانشجویان با وضعيت تحصيلی ممتاز صورت گرفته و فرایندی جدا از آزمون عادی کارشناسی ارشد است. لذا تاکيد میشود که ارائه تقاضا از این طریق هيچگونه حقی در رابطه با برخورد ویژه با متقاضی در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه ایجاد نمی نماید و به کليه متقاضيان توصيه میشود مراحل و پيشنيازهای آزمون عادی کارشناسی ارشد را دقيقاً رعایت نمایند.
 
 
نـكات مهم:
1ـ مدارک دوره های مجازی، نيمه حضوری و غيرحضوری، نوبت دوم و دانشگاه آزاد برای ورودی بدون آزمون، مورد پذیرش نخواهد بود.
2- درخواست متقاضی فقط برای ورود به یک رشته تحصيلی بررسی خواهد شد و پس از اعلام نتایج اوليه، برای رشته دیگری قابل بررسی نيست.
3- دانشجویان دورشته ای ضمن اینکه فقط در یک رشته می توانند فرم درخواست پر کنند، میبایست فرم تطبيق واحد خود را به مدارک مورد نياز ضميمه کنند.
4ـ دانشجویان رشته های مختلف میتوانند برای ورود به دانشکده های مدیریت و اقتصاد، مهندسی انرژی و گروههای زبان و فلسفه علم فرم درخواست پر کنند. در این صورت درخواست نامبردگان فقط برای دانشکده یا گروه مزبور منظور خواهد شد.
5- دانشجویان رشته های مهندسی مکانيک و مهندسی دریا میتوانند برای کارشناسی ارشد مهندسی دریا داوطلب شوند. همچنين دانشجویان رشته مهندسی مکانيک میتوانند برای کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا درخواست دهند.

1- کارشناسی ارشد مهندسی انرژی و مهندسی هستهای فقط از ميان دانشآموختگان کارشناسی مهندسی برق، مهندسی
مکانيک، مهندسی شيمی و فيزیک دانشجو میپذیرد.
2- رشته زبان شناسی رایانشی، صرفاً از کارشناسی رشتههای مهندسی کامپيوتر و مهندسی برق دانشجو میپذیرد .
 

مدارک مورد نياز:

1- آخرین کارنامه تحصيلی
2- گواهی کسب رتبه های 1 تا 3 در رشته تحصيلی در دانشگاه مبدأ (برای متقاضيان خارج از دانشگاه)
3- سوابق علمی پژوهشی دیگر مندرج در فرم درخواست، در صورت وجود
4- ارسال اصل و کپی فيش واریزی
ارسال مدارک بصورت حضوری و بصورت پست امکان پذیر است.
 

تذكر:

1- در صورت وجود هر گونه نقص مدرک، درخواست های متقاضيان مورد بررسی قرار نخواهد گرفت لذا متقاضيان گرامی در ارائه مدارک مورد نياز حداکثر دقت را لحاظ فرمایند.
2- در صورت وجود هر گونه مغایرت در شرایط متقاضيان با ضوابط موجود در فراخوان درخواست ایشان مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
3- در صورتيکه پرونده متقاضيان به دلایل فوق الذکر مورد بررسی قرار نگيرد مبلغ پرداختی عودت داده نخواهد شد.
 
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با تحصیل مشاور تماس گرفته و اطلاعات کاملتری ازشرایط و نحوه پذیرش دانشجویان ممتاز دانشگاه صنعتی شریف کسب نمایید.

* این اطلاعات طبق آخرین اطلاعیه ای که برای پذیرش سال تحصیلی سال 97-98 منتشر شده است می باشد-کلیک کنید.


موارد مرتبط:

 
 

کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، پرشین اسکای، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، مشاوره، مشاوره تحصیلی، پرشین بلاگ، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری،بلاگ اسکای، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی


 

تحصیل مشاور، مشاوره تحصیلی تلفنی، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری
پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف، دانشجویان ممتاز، کارشناسی ارشد صنعتی شریف، کارشناسی ارشد شریف، ارشد شریف، ارشد صنعتی شریف، آزمون ارشد شریف، آزمون ارشد صنعتی شریف، آزمونهای شریف، دانشگاه شریف، دانشگاه صنعتی شریف، ثبت نام شریف، ثبت نام دانشگاه شریف، ثبت نام دانشگاه صنعتی شریف، پذیرش دانشگاه شریف، پذیرش صنعتی شریف، کارشناسی شریف، کارشناسی صنعتی شریف، کارشناسی دانشگاه شریف، کارشناسی ارشد، کارشناس یارشد شریف، شریف، ممتاز شریف